FNs høynivåuke 2017: Dagsrapport 2

Tirsdagens høydepunkt var åpningen av generaldebatten, under ledelse av generalforsamlingens nye president, Miroslav Lajčák fra Slovakia. FNs generalsekretær António Guterres' fredsbudskap og vektlegging av mellomstatlig samarbeid for å løse globale utfordringer sto i sterk kontrast til president Trumps fokus på «Amerika først» og harde retorikk mot Nord-Korea, Iran, Cuba og Venezuela.

Brende og Solberg i FN
Utenriksminister Børge Brende og statsminister Erna Solberg deltok under åpningen av generaldebatten i Generalforsamlingens 72. sesjon. Foto: Ragnhild Håland Simenstad, FN-delegasjonen
  • Generalsekretær Guterres trakk opp syv utfordringer som verden må stå sammen om å løse: spredning av kjernevåpen, terrorisme, konfliktløsning, klimaendringer, økende ulikhet og fattigdom, cybersikkerhet og menneskelig mobilitet. Hans reforminitiativer hadde som mål å gjøre FN bedre i stand til å møte disse utfordringene.
  • Etter en myk start brukte Donald Trump et langt skarpere språk. Kontrasten til Guterres' budskap om fred og multilateralisme var slående da han gikk hardt ut mot Nord-Korea, Iran, Cuba og Venezuela. Det ble uro i salen da han sa at USA ikke ville ha noe annet valg enn å utslette Nord-Korea, dersom man ble tvunget til å forsvare seg selv eller sine allierte.
  • Statsminister Erna Solberg og utenriksminister Børge Brende møtte generalsekretæren til samtale. De diskuterte bl.a. aktuelle politiske saker, oppfølging av bærekraftsmålene, arbeidet for å reformere FN og viktigheten av å forebygge konflikter. Guterres takket Norge for våre bidrag til bl.a. FNs arbeid for fred og sikkerhet, bærekraftig utvikling, humanitært arbeid og menneskerettigheter.
  • Utenriksministeren holdt innlegg på vegne av de nordiske landene og Sveits i et USA-initiert møte om reform av FNs menneskerettighetsråd med USAs FN-ambassadør Nikki Haley. Han deltok også i et møte i styringsgruppen for Every Woman Every Child, og hadde bilaterale samtaler med Colombia, India, Den demokratiske republikken Kongo, Niger, Albania, Nepal, Palestina og Sør-Sudan.
  • Statsministeren deltok i Frankrikes president Emmanuel Macrons lansering av et initiativ til en global miljøpakt. Sammen med klima- og miljøminister Vidar Helgesen deltok hun også i generalsekretærens møte om hvordan man kan øke de globale klimaambisjonene ved at enkeltland påtar seg lederansvar innenfor enkelte områder. Helgesen deltok også i et møte om Food and Land Use Coalition, i regi av Eat, Yara og Klima- og miljødepartementet.

Åpning av FNs 72. generalforsamling

I sin første tale til generalforsamlingen som FNs generalsekretær trakk António Guterres frem syv trusler som verden står ovenfor. Han viste til at millioner av mennesker lever i frykt på grunn av Nord-Koreas tester av kjernefysiske våpen og appellerte til Sikkerhetsrådet om å stå samlet. Han trakk frem trusselen fra terrorisme og viste til styrket innsats av FNs på dette området. Han tok opp de mange uløste konfliktene og brudd på humanitærretten, og sa at vi må øke den diplomatiske innsatsen for å forebygge og løse konflikter.

Han trakk frem klimaendringene, og sa at verden må stå sammen om å sette Parisavtalen ut i live. Han understreket de økende ulikhetene i verden og sa at bærekraftsmålene er FNs plan for å endre dette. Han viste til trusselen fra ukontrollert teknologiutvikling, og sa at cybersikkerhet vil kreve strategiske tenkning og etisk refleksjon globalt.

Til slutt trakk han frem migrasjon som en utfordring som kan bringe verden sammen, hvis den håndteres riktig. Han høstet applaus for sine reforminitiativer for å gjøre FN bedre i stand til å støtte medlemsstatene i å løse de utfordringene vi står ovenfor.

Trump i FN
USAs president Donald Trump i FNs generalforsamling. Foto: Cla Pak, FN

Foran en fullsatt sal kom Trump med en sterk advarsel til Nord-Korea, hvis delegasjon allerede hadde forlatt rommet. Han sa at dersom USA ble tvunget til å forsvare seg selv eller sine allierte, ville de ikke ha annet valg enn å utslette Nord-Korea. Han la til at han håpet at dette ikke ville bli nødvendig, og sa at det er dette vi har FN til. Han viste til godt samarbeid med Kina og Russland i Sikkerhetsrådet for å få vedtatt økonomiske sanksjoner mot Nord-Korea.

Trump viste til at USA har trappet opp kampen mot radikal islamsk terrorisme, og kritiserte Iran for å destabilisere Midtøsten. Han sa at han vurderte å trekke seg fra Iran-avtalen. Trump viste til at det var gode økonomiske argumenter for å redusere antallet flyktninger til USA. For kostnadene med å gjenbosette én flyktning i USA kan ti personer gjenbosettes i deres nærmiljø. Trump kritiserte også Cuba og Venezuela og hamret løs på sosialismen som et forfeilet samfunnssystem.

Frankrikes president Emanuel Macron innledet med å referere til at FN var opprettet som et svar på de lidelsene som landene i Europa hadde gjennomgått under andre verdenskrig, og pekte på at dagens ledere lett glemmer denne historien. Han viste videre til at «jihadismen» hadde nådd Frankrike og sa at vi må stå sammen for å bekjempe dette.

Han understreket at vi må investere mer i fredsbevarende operasjoner i Afrika, bl.a. i Mali, i samarbeid med regionale organisasjoner og vertslandene. Han sa at mennesker migrerer på grunn av mangel på muligheter, og annonserte at Frankrike vil øke sin bistand to 0,5 prosent av BNI, og særlig satse på utdanning og helse. Han viste til det økte omfanget av klimarelaterte naturkatastrofer og gjorde det klart at Frankrike ikke vil fire på Parisavtalen.

Med referanse til situasjonen i Venezuela, Ukraina og Nord-Korea sa han at det ikke er murer som beskytter oss, men samarbeid og multilaterale løsninger. Vi må styrke innsatsen for å gjenvinne de verdier som binder oss sammen.

Møte med generalsekretær Guterres

Under Erna Solbergs møte med FNs generalsekretær António Guterres uttrykte generalsekretæren stor takknemlighet for Norges viktige bidrag til FNs arbeid for fred og sikkerhet, bærekraftig utvikling og menneskerettigheter. Statsministeren ble gratulert for lederrollen hun har påtatt seg i pådrivergruppen for FNs bærekraftsmål og på utdanningsfeltet. Generalsekretæren og statsministeren diskuterte reformer av FN, arbeidet med å forebygge konflikter og aktuelle politiske saker på den internasjonale agendaen.

Solberg og Guterres i FN
God stemning mellom statsminister Erna Solberg og António Guterres. Foto: Rick Bajonas, FN

Reform av FN: Menneskerettigheter og utvikling

Utenriksminister Børge Brende deltok i et høynivåmøte om reform av FNs menneskerettighetsråd (MR-rådet), arrangert av USA. FN-ambassadør Nikki Haley annonserte at USA ønsker å forbli medlem av MR-rådet, men erkjenner at USA kan være en sterk forkjemper for menneskerettigheter også utenfor. Haley var offensiv og tydelig: Reform av MR-rådet er viktig for USA, og de insisterer på resultater «innen ett år».

Utenriksministeren holdt innlegg på vegne av de nordiske landene og Sveits. Han pekte på at et effektivt og relevant MR-råd er avgjørende for å løse menneskerettsutfordringene, og for å fremme utvikling, fred og sikkerhet. Brende understreket betydningen av sivilt samfunns aktive deltakelse i rådets arbeid. Rådet må bli langt bedre til å respondere på kriser hvor man kan stå overfor potensielt store menneskerettighetsbrudd.

Reform av FNs utviklingssystem stod på agendaen i et møte arrangert av Storbritannia, Mexico og Nigeria, hvor Norge deltok på embetsnivå. Deltakerne etterlyste bedre oppgavefordeling mellom ulike deler av FN-systemet for å effektivisere arbeidet med bærekraftsmålene. Det var bred støtte til generalsekretærens reformforslag, men flere talere etterlyste konkretisering av de ulike reformforslagene.

Klima og miljø

Statsministeren og klima- og miljøminister Vidar Helgesen deltok i et møte med FNs generalsekretær om hvordan man kan øke de globale klimaambisjonene ved at enkeltland påtar seg lederansvar innenfor enkelte områder. Norge tilbød seg å lede an for å oppnå reduserte klimagassutslipp fra tropisk skog og når det gjelder karbonprising.

Statsministeren deltok i Frankrikes president Emmanuel Macrons lansering av et initiativ til en global miljøpakt. Initiativet tar sikte på å styrke den internasjonale miljøretten og samle sentrale prinsipper i ulike miljøtraktater i en pakt. Mange land uttalte seg positivt om initiativet. Norge og andre land ga uttrykk for et ønske om å være del av den videre prosessen. Macron varslet at Frankrike vil følge opp lanseringen med sikte på etableringen av en gruppe som kan utarbeide en miljøpakt innen 2020.

Frankrikes president Emmanuel Macron i FN
Frankrikes president Emmanuel Macron under høynivåmøtet om klimaavtalen, hvor også statsminister Erna Solberg deltok. Foto: Kim Haughton, FN

Statsråd Helgesen arrangerte et ministermøte om hvordan land kan øke sine klimaambisjoner i gjennomføring av Parisavtalen, bl.a. gjennom økt innsats i landsektoren. Organisasjonene Climate Advisers og Climate Interactive presenterte forskningsresultater. Norge, Brasil, Mexico, Colombia, Marshall-øyene, St. Lucia og Tyskland besluttet å arbeide videre med en modell for klimanøytralitet.

Helgesen deltok også i et møte om Food and Land Use Coalition, i regi av Eat, Yara og Klima- og miljødepartementet. Initiativet, finansiert av blant annet Norge, bringer privat og offentlig sektor sammen for å gjøre verdens matproduksjon bærekraftig.

Vidar Helgesen i samtale med Gunnhild Stordalen  i FN
Vidar Helgesen i samtale med Gunnhild Stordalen etter en paneldebatt om utfordringer og løsninger knyttet til helse, ernæring og miljø. Sammen med dem står Paul Pollman, leder av Unilever. Foto: Ingeborg Mork-Knutsen, KLD

I en rundebordsdiskusjon i regi av World Economic Forum diskuterte klima- og miljøministeren hvordan mobilisering av privat sektor, myndigheter og sivilt samfunn kan styrke det globale samarbeidet om hav. Arbeidet med bærekraftig bruk av havet må bygge på lærdommene fra det globale klimaarbeidet, hvor man har vektlagt nye teknologiske løsninger og bidrag fra finanssektoren.

Helgesen møtte også energisjef John Kauffman i New York, som står bak etableringen av US Climate Alliance, sammen med California og Washington. Alliansen av 13 delstater har som mål å følge opp Parisavtalen og oppfylle klimamålet som ble lagt fram av president Obama. Tidligere i år inngikk Norge og California en avtale om samarbeid på klimafeltet. Helgesen framhevet at satsingen på klimapolitikk på delstatsnivå var svært oppmuntrende i lys av president Trumps beslutning om å trekke USA ut av Parisavtalen.

Utdanning

Statssekretær Skogen deltok i et møte i styringsgruppen for Fondet for utdanning i kriser, Education Cannot Wait, ledet av FNs spesialutsending for utdanning, Gordon Brown. Skogen fremhevet at utdanning i større grad bør prioriteres i humanitær respons og viste til at Norge nå gir minst åtte prosent av det humanitære budsjettet til utdanning.

Fondet bygger bro mellom humanitær støtte og utviklingsbistand. Fondet annonserte nylig utdanningsstøtte til Rohinga-flyktninger i Bangladesh og flomofrene i Nepal. Fondet har hittil støttet utdanningstiltak i elleve land som vil nå 3,2 millioner barn. Jenter er særlig prioritert.

Den norskinitierte utdanningskommisjonen, ledet av Gordon Brown, oppsummerte sitt arbeid med å implementere anbefalingene kommisjonen overleverte til FNs generalsekretær under fjorårets høynivåuke. Norge takket medlemmene og orienterte om videre norsk engasjement og støtte til en internasjonal finansieringsordning for utdanning.

Menneskerettigheter og likestilling

Statssekretær Tone Skogen deltok i lanseringen av en ny, global allianse mot handel med produkter som kan brukes til dødsstraff eller tortur. Sterke innlegg fra torturofre, og fra forskningsstiftelsen Omega som kartlegger markedet for torturprodukter, illustrerte utfordringen man står overfor. Statssekretær Skogen understreket at den globale kampen mot dødsstraff og tortur er høyt prioritert for Norge. Nye, kreative initiativer som den globale alliansen, er både nødvendige og velkomne.

Skogen deltok også i generalsekretærens høynivåpanel om kvinners økonomiske rettigheter. Hun understreket at ordninger som gjør at både kvinner og menn kan kombinere jobb og familie er en lønnsom investering for samfunnet. Dette gjør at næringslivet får tilgang til kvinners kompetanse, noe som gir et konkurransefortrinn.

Den demokratiske republikken Kongo

Utenriksministeren møtte Den demokratiske republikken Kongos visestatsminister og utenriksminister Leonard She Okitundu til bilateral samtale. Mulighetene for næringsutvikling i samarbeid med privat sektor, sivilt samfunn og forskningsmiljøer øst i Kongo var tema for et frokostmøte i regi av Ben Afflecks organisasjon East Congo Initiative (ECI) og Ifad, Det internasjonale fondet for jordbruksutvikling.

ECI har vært pådriver for Starbucks fem-årige avtale med lokale bønder for eksport av kvalitetskaffe fra Øst-Kongo. Initiativet søker å nå ut til kvinner og ungdom, skape arbeidsplasser, bedre livsgrunnlaget og finansiere utdanning i lokalsamfunnene.

Næringsliv og bærekraft

Statssekretær Tone Skogen lanserte prosjektet Global Digital Library i et arrangement om næringslivets rolle for å nå FNs bærekraftsmål. Prosjektet er ledet av Norge i samarbeid med USA, og skal øke tilgangen til lærebøker på morsmål. Innen utgangen av 2020 skal minst 50.000 titler på 100 språk være tilgjengelig.

Ungdom

Norge deltok på et ungdomsmøte i regi av De forente arabiske emirater (FAE) om ungdoms rolle i kampen mot terrorisme og voldelig ekstremisme. Over 50 ungdom fra Midtøsten og Asia ble utfordret til å sitte i en sirkel. Formatet åpnet for en uformell og direkte diskusjon, ledet an av FAEs 23 år gamle ungdomsminister, Shamma bint Suhail Faris Mazrui.

Norge, USA og Danmark avholdte et fellesmøte om å videreutvikle nettverket av «sterke byer» over hele verden, som gjør en særlig innsats mot voldelig ekstremisme, samt det globale ungdomsnettverket (YouthCan) mot voldelig ekstremisme, med over 1000 medlemmer fra 125 land. Begge nettverkene driftes av tankesmien Institute for Strategic Dialogue i London. Møtet bekreftet at nettverkene bidrar til å skape mer motstandsdyktige lokalsamfunn og at det nytter å satse på ungdom i arbeidet med å forebygge voldelig ekstremisme.

Bilaterale samtaler

Den norske delegasjonen gjennomfører hver dag et stort antall bilaterale samtaler med andre ledere for å drøfte internasjonale spørsmål og fremme norske prioriteringer.
Her fra en av dem:

Statsminister Erna Solberg i samtale med Irans president Hassan Rouhani i FN
Statsminister Erna Solberg i samtale med Irans president Hassan Rouhani. Foto: Ragnhild Håland Simenstad, FN-delegasjonen
President Donald Trump og generalsekretær António Guterres i FN
Diplomati handler om store taler, men også om å bygge personlige relasjoner. USAs president Donald Trump og generalsekretær António Guterres under tirsdagens lunsj for verdens stats- og regjeringssjefer. Foto: Kim Haughton, FN

 

Til toppen