Ungdomsstraff hjelper unge lovbrytere på rett vei

Unge lovbrytere mellom 15 og 18 år kan ha god nytte av ungdomsstraff og ungdomsoppfølging, viser en delrapport Nordlandsforskning har gjort av ordningene. Disse straffereaksjonene skal være et alternativ til fengsel.

– Ungdomsstraff og ungdomsoppfølging er verktøy som i større grad kan «snu» unge lovbrytere på et tidlig stadium enn det fengsel gjør. Dette vil spare samfunnet for store økonomiske og menneskelige omkostninger, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP).

Målet er å hjelpe ungdom som har begått kriminalitet til et lovlydig liv gjennom tett oppfølging. Ungdommene skal blant annet delta på møter der berørte parter og representanter fra skole, barnevernet, politiet og kriminalomsorgen skal være tilstede. Det utarbeides en ungdomsplan, som skal inneholde ulike tiltak for å forebygge ny kriminalitet og bidra til en positiv utvikling for ungdommen. Straffegjennomføringen er lagt til konfliktrådene.

Nordlandsforskning sin delrapport viser at mange ungdommer har fått god hjelp så langt, men at det kan gå for lang tid fra lovbruddet blir begått til oppfølgingen starter. Da er faren større for nye lovbrudd. Dette er noe departementet vil ta tak i.

– Underveisrapporten gir oss god kunnskap om den faktiske gjennomføringsprosessen. Dette vil vi bruke til å foreta tiltak og justeringer slik at vi kan hjelpe flest mulig unge lovbrytere på rett vei, sier Amundsen.

105 ungdommer har fått ungdomsstraff og 648 ungdomsoppfølging mellom oppstart i juli 2014 og utgangen av 2016. Sluttrapporten fra Nordlandsforskning skal foreligge i 2018.

Underveisrapport: Stemmer «kartet» med «terrenget»?

Til toppen