Utenfor og innenfor - Norge og EU

Med ti åpne debattmøter landet rundt håper "Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU" å få i gang en europadebatt som ikke handler om ja eller nei, men om hva slags forhold vi faktisk per i dag har til EU. Det skriver sekretariatsleder Ulf Sverdrup, som er EU-delegasjonens gjesteskribent i januar.


Norges tilknytning til EU
er et komplisert lappeteppe av avtaler og ordninger. Hva slags ”modell” er dette, og hvordan fungerer den? Dette er et av hovedspørsmålene for det utvalget regjeringen nedsatte for ett år siden.

Utvalget er nå halvveis i løpet. Vi leverer rapporten senhøsten 2011. Mandatet er stort. Utvalget er uavhengig og bredt faglig sammensatt. Vi skal utrede alle sider ved Norges nåværende forhold til EU - EØS, Schengen og alle de andre avtalene. Dynamikk og drivkrefter skal analyseres. Ja, vi skal gi en vareopptelling og status etter 17 år.

Arbeidet er godt i gang. Prosessen har vært konstruktiv og interessant. Vi har definert oppdraget, hvordan det skal håndteres og er nå i prosess med å skrive dette ut. Vi har lagt vekt på å hente inn innspill fra andre. Vi har hatt en rekke samtaler og møter med berørte aktører, og fått inn skriftlige innspill som legges ut på hjemmesiden.

Et drøyt dusin eksterne delutredninger er bestilt, noen vil bli publisert etter hvert som de blir ferdigstilt. Vi møter jevnlig en egen referansegruppe med ca. 40 medlemmer (organisasjoner, partier og andre). Tema for møtene har vært nærings- og arbeidsliv, energi- og miljøpolitikk og hvordan norske ikke-statlige aktører påvirker EU. I januar belyses kommunenes møte med EØS og EU.

Den norske utredningen vil primært vurdere konsekvensene for ulike sider ved det norske samfunn. Men utredningen vekker også interesse utenfor Norges grenser. I Rådets vedtak (14. desember 2010) het det at Norges forhold til EU er meget godt. Her vises det til Utvalget og EU varsler at de ønsker en parallell utredning. EU ønsker å se nærmere på om EUs samlede interesser er tilstrekkelig ivaretatt gjennom EØS og antyder at de ønsker en oppdatering og forenkling. Det er foreløpig uklart hvor omfattende EUs gjennomgang vil være.

Diskusjonene som nå foregår mellom EU og Sveits er også relevante for EUs forhold til tredjeland generelt og for norsk europadebatt. Forhandlinger om islandsk medlemskap er en annen faktor. Liechtenstein har nedsatt et liknende utvalg. Endelig noterer vi at EU våren 2011 skal se på løsninger for San Marino, Andorra og Monaco.

I sum peker dette mot at det er en viss bevegelse som kan påvirke norsk europadebatt direkte eller indirekte. Den tilknytningsformen og ”modellen” Norge har hatt i lang tid kan ikke uten videre tas for gitt i det videre. Samtidig må vi skynde oss å legge til at det er helt andre og større saker som nå dominerer det europeiske ordskiftet og den europeiske dagsorden.

Et viktig punkt i mandatet er at Utvalget skal bidra til en løpende europadebatt. Vårt klart viktigste bidrag er sluttrapporten. Men vi skal også bidra underveis. I disse dager lanserer vi – sammen med Institusjonen Fritt Ord – en serie med ti åpne debattmøter som vi kaller ”Utenfor & Innenfor. Norge og EU”. Sju møter på Litteraturhuset i Oslo, de andre tre i Tromsø, Trondheim og Bergen.

I over førti år har forholdet til EU vært blant de mest kontroversielle spørsmål i norsk politikk. Det meste av debatten har handlet om ja eller nei til norsk medlemskap. Serien er et forsøk på å få i gang en europadebatt som ikke handler om ja eller nei, men om hva slags forhold vi faktisk per i dag har til EU. Hva vi er med på og hva vi ikke er med på? Hvordan fungerer det og hvilke konsekvenser har avtalene for Norge?

Det første møtet handler om EØS og folkestyret, det neste om Europa i norsk identitet. Og så går det slag i slag med møter om energi, fisk, forskning, media, domstolene, Norge som lobbynasjon med mer. Tema er valgt for å kunne vekke debatt, men dekker bare en liten del av alle spørsmålene vi skal utrede. Vi har invitert fagfolk, aktører og kommentatorer til å bidra – og synes det er et spennende og variert program.

Møtene er beregnet på absolutt alle som er interessert i å følge med på hva slags forhold Norge har til EU i dag. Debattserien markerer inngangen til et hektisk år. Vi håper at så mange som mulig kan delta på møtene eller følge våre nyoppussede nettsider www.europautredningen.no.

Til toppen