Utlånsreguleringen evalueres

Finansdepartementet har i dag bedt Finanstilsynet om å gi råd om reguleringen av bankenes utlånspraksis etter at dagens forskrifter utløper 31. desember 2020.

Bankenes utlånspraksis overfor husholdningene reguleres gjennom boliglånsforskriften og forbrukslånsforskriften. Forskriftene har midlertidig varighet og evalueres jevnlig. Finansdepartementet har i brev i dag bedt Finanstilsynet vurdere om forskriftsreguleringen bør videreføres for en ny periode, og i så fall om den bør utvides til å gjelde andre typer lån og om kravene til bankenes utlånspraksis kan samles i én forskrift. Finanstilsynet skal gi sin vurdering innen 28. september.

Forskriftene gir bankene fleksibilitet til å innvilge en viss andel lån som ikke oppfyller alle kravene i forskriftene. For å styrke bankenes mulighet til å hjelpe sine boliglånskunder gjennom en krevende periode, besluttet Finansdepartementet 23. mars å øke fleksibilitetskvotene i boliglånsforskriften midlertidig i andre kvartal. I brevet ber departementet om at Finanstilsynet innen 29. mai gir en vurdering av om perioden med økte fleksibilitetskvoter bør forlenges, eller om det bør gjøres andre midlertidige endringer i boliglånsforskriften i lys av koronapandemien.

Finanstilsynet er bedt om å hente inn vurderinger og faktagrunnlag fra Norges Bank i arbeidet.

Bakgrunn

Finansdepartementet fastsatte 15. juni 2015 en midlertidig boliglånsforskrift. Forskriften trådte i kraft 1. juli 2015 og gjaldt frem til 31. desember 2016. Forskriften har senere blitt endret og videreført tre ganger. Den gjeldende boliglånsforskriften trådte i kraft 1. januar og skal gjelde frem til 31. desember 2020. Departementet fastsatte 12. februar 2019 en midlertidig forbrukslåns­forskrift, etter mønster fra boliglånsforskriften. Forbrukslånsforskriften skal gjelde frem til 31. desember 2020.