Utlendinger som ekskluderes fra flyktningstatus skal utvises

Regjeringen ønsker å kunne utvise, og også nekte oppholdstillatelse til, personer som har mistet retten til anerkjennelse som flyktning på grunn av alvorlige forbrytelser. Justis- og beredskapsdepartementet forslår derfor for Stortinget å gjøre endringer i utlendingsloven.

– Vi må ha regler som forhindrer at Norge fremstår som en frihavn for krigsforbrytere og personer som har begått så alvorlige handlinger at de mister retten til flyktningstatus. De skal ikke få oppholdstillatelse i Norge. Vi foreslår derfor nå å gjøre endringer i utlendingsloven, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP).

En asylsøker kan nektes flyktningstatus i Norge hvis personen har begått alvorlige handlinger, som for eksempel krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten eller alvorlige ikke-politiske forbrytelser. I dag er det ikke en klar hjemmel for å nekte en utlending som ellers kan ekskluderes fra flyktningstatus andre typer oppholdstillatelser, som for eksempel familie- eller arbeidsinnvandring. Det er heller ingen egen hjemmel for å utvise ekskluderte utlendinger fra Norge.

– I dag kan altså personer som har begått denne typen alvorlige handlinger omgå eksklusjonen fra flyktningstatus og få opphold i Norge ved å søke andre tillatelser. Det er ikke greit. Det undergraver eksklusjonsreglene, og strider mot den alminnelige rettsoppfatning, sier statsråden.

Det er ikke en forutsetning at det er søkt om beskyttelse for å omfattes av de foreslåtte utvisningsreglene. Forslaget som nå oversendes Stortinget for videre behandling gir også grunnlag for å utvise selv om personen ikke kan returneres til hjemlandet på tidspunktet for vedtaket. Utvisningen kan også registreres i Schengen Informasjonssystem (SIS), som er et viktig verktøy i samarbeidet med de andre landene i Schengen.

Til toppen