Utlysning - Tilskudd til sivilsamfunnsrapport til FNs barnekomitè - 2016

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet utlyser med dette midler til sivilsamfunnsrapport til FNs barnekomité.

Det er et mål å få sivilsamfunnets og barnerettighetsorganisasjonenes synspunkter om barns rettigheter i Norge, etter FNs konvensjon om barnets rettigheter, presentert for FNs barnekomité.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet utlyser med dette midler til sivilsamfunnsrapport til FNs barnekomité.

Rapporten skal være et supplement til Norges offisielle rapport som leveres 6. oktober 2016.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet utlyser derfor inntil 200 000 kroner til utarbeidelse av sivilsamfunnsrapport til FNs barnekomité.

Rapporten skal være en frittstående rapport fra sivilsamfunnet og de frivillige organisasjonene i Norge.

I vurderingen av søknadene vil departementet blant annet vektlegge søkeres kjennskap til feltet og arbeid med barns rettigheter.

Hvis det blir nødvendig å velge mellom ellers likeverdige søknader, vil departementet gi tilskudd til organisasjoner som:

•             arbeider særskilt med barnerettighetsspørsmål

•             lar barn og unge delta aktivt i arbeidet

•             retter seg spesielt mot barn og unge

•             kan bygge videre på tidligere arbeid

Disse kriteriene er i prioritert rekkefølge. 

Rapporten det søkes om tilskudd til må ha som formål å følge opp rettighetsspørsmål etter FNs konvensjon om barnets rettigheter.

Søknaden må inneholde en plan for publisering av rapporten. Rapporten må foreligge på både norsk og engelsk. Rapporten skal oversendes FNs barnekomité innen eksaminasjonen.

Det må beskrives en plan for publisering av rapporten.

Departementet vil tildele engangstilskudd på inntil 200 000 kroner.

Søknadsfristen er 12. februar 2016

Hvem kan søke

Frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner og barnerettighetsorganisasjoner kan søke.

Flere organisasjoner kan gå sammen om en søknad.

Søknadens innhold

Søknaden om tilskudd skal inneholde:

• En kortfattet beskrivelse av rapporten det søkes om tilskudd til

• Målgrupper for rapporten

• Opplysninger om:

  • Hvem som er ansvarlig for søknaden og gjennomføringen av rapporten
  • Hvilke samarbeidspartnere som eventuelt deltar i rapporteringen
  • Finansieringen av tiltaket
  • Søknadsbeløp
  • Kontonummer for utbetaling av tilskudd
  • Søknaden skal ha to underskrifter

Til orientering opplyses det om at Barne-, ungdoms- og familiedrirektoratet utarbeider et eget vedlegg til Norges rapport, der barn og ungdoms egne synspunkter blir presentert.

Søknad sendes:

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Postboks 8036 Dep
0030 Oslo