Utlysning av tilskudd til dialogtiltak

Kulturdepartementet utlyser 650.000 kroner til dialogarbeid og tiltak som kan bidra til økt kunnskap og kompetanse om tros- og livssynsdialog i tros- og livssynssamfunn.

- Regjeringen mener det nå er viktig at tros- og livssynsdialogen ikke stopper opp. Vi ønsker å bruke pengene slik at flere får anledning til å involvere seg, og vi oppfordrer muslimske trossamfunn og organisasjoner til å søke om støtte til tiltak og prosjekter. Regjeringen ønsker mer tros- og livssynsdialog, ikke mindre, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Det lyses ut midler til:

  • Dialogarbeid – aktiviteter på eller tilknyttet tros- og livssynsområdet som kan fremme gjensidig forståelse og respekt for forskjeller tros- og livssynsamfunnene imellom. 
  • Tiltak som kan bidra til økt kunnskap og kompetanse om tros- og livssynsdialog i tros- og livssynssamfunn.

I vurderingen av søknadene vil departementet bl.a. vektlegge søkerens og eventuelt andre involverte aktørers kompetanse og erfaring fra lignende arbeid. Hvis det blir nødvendig å velge mellom ellers likeverdige søknader, vil departementet gi tilskudd til tiltak som (i prioritert rekkefølge):

  1. skjer i regi av, eller i samarbeid med, muslimske organisasjoner eller trossamfunn
  2. bidrar til samarbeid mellom tros- og livssynssamfunn 
  3. bidrar til økt kompetanse og kunnskap om tros- og livssynsdialog

Tilskudd vil ikke bli gitt til trosopplæring, oversettelse og/eller publisering av religiøse tekster, utdanning/studieopphold, skoleturer, leir, sosialt arbeid internt i trossamfunn o.l.

Departementet vil tildele engangstilskudd i størrelsesorden 50.000–400.000 kroner.

Midlene lyses ut med forbehold om at Stortinget vedtar Kulturdepartementets forslag i Prop.9 S (2017–2018). Se også egen pressemelding om dette.  

Søknadsfrist

Les hele utlysningsteksten. Søknadsfristen er 20. november 2017.

Til toppen