Utlysning av tilskuddsmidler til arbeidet med areal i byvekstavtaler

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser ut inntil 23,5 millioner kroner som tilskudd til arbeidet med arealtiltak i byvekstavtaler for de ni største byområdene Oslo og Akershus, Bergensområdet, Trondheimsområdet, Nord-Jæren, Kristiansandsregionen, Tromsø, Nedre Glomma, Grenland og Buskerudbyen.

I arbeidet med byvekstavtalene følger Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet opp målet om at veksten i persontransporten i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange (nullvekstmålet). I tillegg skal løsningene som velges bidra til bedre framkommelighet totalt sett, spesielt ved å tilrettelegge for attraktive alternativer til privatbil. Byvekstavtalene skal også bidra til en mer effektiv arealbruk og mer attraktive bysentre som gjør at det skapes gode rammer og legges til rette for menneskers og næringslivets behov.

Denne tilskuddsordningen har som formål å bidra til en slik arealutvikling i disse byområdene. Ordningen supplerer bevilgninger over Samferdselsdepartementets budsjett til transportrelaterte tiltak.

Både kommuner og de ni fylkeskommunene i de største byområdene kan søke, gjerne i samarbeid. Utlysningen retter seg mot de kommunene som er særlig viktige for å nå nullvekstmålet for personbiltransport i de kommende byvekstavtalene, og i oppfølging av eksisterende avtaler. Dette er kommuner med prioriterte vekstområder der det er spesielt viktig med boligbygging ved kollektivknutepunkter og utvikling av tette og attraktive sentre. Fylkeskommunene kan søke om midler til relevante prosjekter for oppfølging av regionale og interkommunale areal- og transportplaner.

Søknadsfrist er 31. august 2018.