Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utlysning: Stimuleringsmidler til utprøving av fattigdomstiltak på frivillighetsfeltet

Kulturdepartementet utlyser midler til større satsinger i frivillige organisasjoner for å prøve ut nye metoder og tilnærmingsmåter for å gi flere barn og unge mulighet til å delta i organiserte aktiviteter, uavhengig av foreldrenes økonomi. Søknadsfristen er 15. august 2015.

Ett av tiltakene i  regjeringens strategi mot barnefattigdom 2015-2017 er å støtte organisasjonenes egne løsninger og finne frem til pilotprosjekter og tiltak som er ubyråkratiske og skaper gode løsninger slik at flere barn og unge fra fattige familier får mulighet til å delta i organisert frivillighet utenfor idretten (tiltak nr. 31).

Kulturdepartementet utlyser på denne bakgrunn midler til frivillige organisasjoner for perioden 2015-2017. Tiltakene som utvikles skal kunne inngå i organisasjonens daglige drift etter prosjektperioden.

Søknadskriterier

I vurderingen av søknadene vil departementet bl.a. vektlegge søkerens og eventuelt andre involverte aktørers planer og strategier for å nå ut til målgruppen, som er barn og unge under 18 år som vokser opp i familier berørt av fattigdomsproblemer. I tillegg kommer unge som faller ut av arbeid og utdanning og har rett til oppfølging til de er 20 år.

For å nå ut til barn og unge som ikke allerede har et tilbud om å delta i organiserte aktiviteter oppfordres søkere til å inngå samarbeid med andre frivillige organisasjoner og det offentlige (skole/SFO, barne- og familievernstjenesten, helsestasjons- og skolehelsetjenesten, NAV etc.)

Det vil videre bli lagt vekt på søkerens og eventuelt andre involverte aktørers erfaring med rekrutteringsarbeid, og skisserte planer og strategier for å prøve ut nye tilnærmingsmåter og tiltak for å nå ut til barn og unge som ikke allerede er aktive.  

Hvis det blir nødvendig å velge mellom ellers likeverdige søknader, vil departementet gi tilskudd til tiltak som (i prioritert rekkefølge):

 1. kan dokumentere at flere barn og unge får mulighet til delta i en organisert aktivitet
 2. kan videreføres uten statlig finansiering og/eller er delvis finansiert av private aktører 
 3. har potensielt stor overføringsverdi til andre frivillige organisasjoner

Deler av midlene kan benyttes til dekning av utgifter for deltakelse på turer og leirer etc. som inngår i organisasjonens faste aktiviteter, innkjøp av klær/uniformer/drakter og annet utstyr til gratis utlån o.l.

Det kan også søkes om midler til gjennomføring av kampanjer og holdningsskapende arbeid, der målet er å gjøre det lettere for barn og unge å delta, uavhengig av foreldrenes økonomi.

Departementet vil tildele engangstilskudd i størrelsesorden fra kr 500 000 og opp til 2 mill. kroner. Det må tydelig fremgå hvor mye som skal benyttes til lønn og administrasjon.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. august 2015

Hvem kan søke

Barne- og ungdomsorganisasjoner, tros- og livssynssamfunn, frivilligsentraler og andre frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd. For at stiftelser og aksjeselskap skal kunne søke må de være registrert i Frivillighetsregisteret.

Flere instanser kan gå sammen om en søknad. Paraplyorganisasjoner og andre formelle sammenslutninger kan også søke.

Søknadens innhold

Søknaden skal inneholde: 

 • en beskrivelse av tiltaket det søkes om tilskudd til, herunder 
  – bakgrunn for og formål med tiltaket
  – hvorvidt tiltaket i hovedsak er et: 
  pilot-/forsøksprosjekt for å prøve/utvikle konkrete tiltak i egen organisasjon, eller
  et informasjons- og kampanjeprosjekt for å øke bevisstheten og øke kompetansen i frivillige organisasjoner 
  – hva skal gjøres   
  – hvordan tiltaket skal nå ut til målgruppen 

 • opplysninger om 
  – hvem som er ansvarlig for søknaden og gjennomføringen av tiltaket
  – skriftlig erklæring om eventuell deltakelse fra samarbeidspartnere 
  – finansieringen av tiltaket
  – hvorvidt det søkes om, eller tiltaket mottar, støtte fra andre statlige tilskuddsordninger

 • budsjett for finansiering av tiltaket med oversikt over alle relevante inntekts- og utgiftstyper, herunder
  – offentlige tilskudd (kommune, stat og underliggende etater og direktorater)
  – private bidrag (samarbeidsorganisasjoner, stiftelser, fond, næringsliv etc.) 
  – lønn og administrasjon

 • kontonummer for utbetaling av tilskudd

Det skal opplyses om organisasjonen og/eller samarbeidspartnere søker om, eller mottar tilskudd fra, den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom.

Søknad med vedlegg bes sendt elektronisk til [email protected].

Tildeling vil bli kunngjort på KUD hjemmesider, og det vil ikke bli sendt skriftlig svar til søkere som ikke mottar tilskudd.

Utbetaling av tilskudd

Tilskudd vil etter planen bli utbetalt i løpet av september/oktober 2015.

Rapport om bruk av tilskudd

Departementet vil lyse ut et oppdrag om følgeevaluering og sammenstilling av en sluttrapport, som skal synliggjøre resultatene fra prosjektene som mottar tilskudd. Sluttrapporten skal også inneholde konkrete eksempler på tiltak som har fungert.

Med dette tiltaket vil departementet søke å unngå unødvendige rapporteringsbyrder for de involverte organisasjonene. Samtidig er det et mål å synliggjøre og spre informasjon om resultatene fra prøveprosjektene, både til andre frivillige organisasjoner og offentlige aktører.

Det vil bli stilt krav om en kortfattet rapport og regnskap fra prosjektet som viser hvordan tilskuddet er brukt. Regnskapet skal være revidert av statsautorisert eller registrert revisor.

Til toppen