Utlysning: Tilskudd til etablering av frivilligsentral i 2016

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Formålet med bevilgningen er å støtte opp under etablering og drift av frivilligsentraler.

Frivilligsentralene skal være lokalt forankret og drives ut fra lokale forutsetninger og behov. Aktivitetene skal bygge på frivillig innsats, bidra til å skape sosiale møteplasser og legge til rette for frivillig virksomhet. Frivilligsentraler som mottar statstilskudd skal drives i tråd med bevilgningens formål, jf. Prop. 1 S (2015-2016), kap. 315, post 71. Fra og med 2017 har regjeringen foreslått at ansvaret for frivilligsentraler overføres til kommunene. Det vil komme nærmere informasjon om dette.

Ved tildeling legges det vekt på: 

  • at det har vært en lokal prosess med samarbeidspartnere om planlegging, finansiering, gjennomføring m.m.
  • at sentralens funksjon er å initiere, mobilisere og samordne lokal frivillig innsats i samarbeid med frivillige, lag, og foreninger
  • at sentralen vil rekruttere og være bevisst grupper som i mindre grad deltar i frivillig virksomhet, nye grupper frivillige, og nye former for frivillig virksomhet
  • at sentralen skal være en åpen og inkluderende møteplass for frivillig virksomhet i lokalmiljøet

Søknadsskjema (Word.docx) 

Søknad sendes på e-post til: postmottak@kud.dep.no

Søknadsfrist: 1. juli 2016