Utredning av ordning med driftsvansketilskudd

En arbeidsgruppe, som ble nedsatt i forbindelse med jordbruksoppgjøret 2017, har utredet en ordning med driftsvansketilskudd og levert sin rapport.

Arbeidsgruppa har innrettet arbeidet mot å utrede kriterier, forutsetninger og kostnader for driftsvansketilskudd så langt som mulig, men uten å ta stilling til om det bør innføres. Arbeidsgruppa har vurdert tilskudd til bratt areal, tilskudd til små teiger og tilskudd for form på teigen.

Arbeidsgruppa har bestått av medlemmer fra Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet.

Til toppen