Historisk arkiv

Utredning om bredere bredbånd lagt fram

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Dersom by og land skal ha tilnærmet likt bredbåndstilbud bør alle få tilbud om bredt, fast bredbånd med minimum kapasitet på 50/10 Mbit/s og mobilt bredbånd med minimum 8/1 Mbit/s.

Dersom by og land skal ha tilnærmet likt bredbåndstilbud bør alle få tilbud om bredt, fast bredbånd med minimum kapasitet på 50/10 Mbit/s og mobilt bredbånd med minimum 8/1 Mbit/s. Dette er en av konklusjonene i en rapport som ble levert fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys og kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa i dag.

- Et velutviklet bredbåndsnett er en forutsetning for utvikling av velferdstilbudene, næringsutvikling i distriktene, og for å sikre alle innbyggere i landet lik tilgang til informasjon. Bredbånd er en grunnleggende infrastruktur i samfunnet, på lik linje med vei, vann og elektrisitet, sier fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys og kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

- I denne fireårsperioden har regjeringen jobbet for å gi alle et bredbåndstilbud. Det har vi lykkes med. Nå må vi gi innbyggere, næringsliv og offentlig sektor bredere bredbånd. Regjeringen vil vurdere forslagene når vi nå går i gang med å utforme en ny bredbåndspolitikk, sier Grande Røys og Meltveit Kleppa.

Se opptak av pressekonferansen (åpnes i nytt vindu. 

Rapporten, "Mål og virkemidler for bredere bredbånd", ser på grunnlaget for et aktivt, statlig bredbåndsengasjement. Rapporten vurderer mulige nye mål for bredbåndstilbud i Norge og ser på mulige løsninger, kostnader og offentlige virkemidler for å nå målene.

I følge rapporten er det lite sannsynlig at alle husstander vil få tilbud om høyhastighetsbredbånd uten at staten engasjerer seg der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging. Det er sannsynligvis realistisk å sikre husholdninger, virksomheter og offentlige institusjoner tilgang til mobilt bredbånd med minimum 8/1 Mbit/s kapasitet og fast bredbånd med minimum 50/10 Mbit/s kapasitet innen 2015. 50/10Mbit/s beskriver kapasitet for nedlasting/opplasting av innhold til Internett.

En slik målsetting er trolig også tilstrekkelig for å møte brukernes behov, sier rapporten. Det vil koste staten mellom 7 og 14 milliarder kroner å sikre de om lag 650.000 husstandene og virksomhetene som ikke vil tilbys så bredt bredbånd i markedet et slikt tilbud.

Rapporten har også vurdert andre muligheter:

  • 100/100 Mbit/s til alle innenfor en avstand av to kilometer fra husstandene etter finsk modell. Dette er realistisk å oppnå innen 2015, og det kan være et steg på veien mot et senere mål om høyhastighets bredbånd frem til alle husstander. Målet kan imidlertid gi mangelfull bredbåndsdekning og føre til uønskede geografiske forskjeller, fremholder rapporten. Et slikt mål vil kreve statlige tilskudd på mellom seks og ni milliarder kroner. 
  • 100/100 Mbit/s til alle husstander. I følge rapporten er dette en svært fremtidsrobust målsetning, men ikke realistisk å oppnå innen 2015. Skal målet realiseres anslås kostnaden for staten om lag 28 milliarder kroner.
  • 8/1 Mbit/s til alle. Forslaget er realistisk, men lite fremtidsrettet da utbygging av faste aksessnetteknologier med lavere hastigheter kan innebære ”innlåsing i teknologier med begrenset øvre kapasitet,” sier rapporten. En slik målsetning vil kreve offentlige tilskudd på mellom ca. 500 og 1.500 millioner kroner avhengig av bruken av digital dividende frekvenser.

Rapporten er utarbeidet av en interdepartemental arbeidsgruppe. Gruppen har hatt dialog med og mottatt innspill fra ulike bransjeaktører. Arbeidsgruppen har lagt til grunn for sitt arbeid mål om full (100 prosent) bredbåndsdekning, markedsdrevet utbygging og teknologinøytralitet. 

Arbeidsgruppen mener at følgende tiltak bør settes i verk, uavhengig av hvilke mål som settes for bredbåndsutviklingen:

  • Reduksjon av offentlige avgifter og vederlag for bredbåndsnett.
  • Bedre samordning av graving, for eksempel ved at vegmyndigheter, særlig innen og mellom kommuner og fylkeskommuner, samarbeider om å etablere framføringsveier for elektronisk kommunikasjonsnett.
  • Styrke arbeidet for å oppmuntre til bruk av spleiselag, dugnadsinnsats og samordning av etterspørsel for å stimulere til utbygging i kommersielt mindre attraktive områder.
  • At frekvenser som er tilgjengelige etter slukking av det analoge bakkenettet gjøres tilgjengelig for utbygging av mobilt bredbånd i en konkurransebasert tildelingsprosess.

Les rapporten og underlagsmaterialet.Bildetekst: - Nå må vi gi innbyggere, næringsliv og offentlig sektor bredere bredbånd, sa fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys da rapporten "Mål og virkemidler for bredere bredbånd" ble presentert. Foto: Kvandal, FAD.