Utredning om framtidig organisering av AMK-sentralene

Helse- og omsorgsdepartementet har mottatt en rådgivende rapport om hvordan AMK-sentralene bør organiseres i fremtiden.

–Akuttmedisin utenfor sykehus og medisinsk nødmeldetjeneste er viktig for tryggheten i befolkningen. Samtidig er en god organisering av denne tjenesten sentralt i regjeringens planer for utvikling av hele spesialisthelsetjenesten. Denne rapporten kan gi de regionale helseforetakene verdifull kunnskap om hvordan AMK-sentralene bør organiseres for å gi en bedre nødmeldetjeneste, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Utredningsgruppens oppgave har vært å gi de regionale helseforetakene et grunnlag for å fatte beslutninger om fremtidig organisering av tjenesten. Utredningen handler om AMK-sentralene, men beskriver også grensesnittet mot legevaktsentralene.  Nå er det opp til de regionale helseforetakene å vurdere hvilke råd som er relevante for organiseringen av AMK-sentralene i sin helseregion.

Utredningen sier blant annet:

  • Gruppen er delt i spørsmålet om fysisk samlokalisering med nødmeldesentralene til politi og brann og redningsetaten. Flertallet finner verken å kunne fraråde eller å anbefale samlokalisering, mens mindretallet vil fraråde samlokalisering.
  • Gruppen har kommet fram til at den ikke vil anbefale harmonisering av AMK-sentralenes geografiske ansvarsområder med politiets og branndistriktenes nye ansvarsområder. Gruppen har særlig vektlagt at de regionale helseforetakenes ansvarsområder må være styrende for AMK-sentralenes ansvarsområder.
  • Gruppen anbefaler at det etableres en nasjonal struktur som får ansvar for å koordinere utviklingen av den medisinske nødmeldetjenesten.
  • Det bør planlegges for færre enn dagens 16 AMK-sentraler. Gruppen tar ikke stilling til hvilke AMK-sentraler som eventuelt bør legges ned eller hvor mange sentraler det bør være.

Utredningsgruppen er bredt sammensatt av representanter fra de regionale helseforetakene, Helsedirektoratet, relevante helseforetak og kompetansetjenester samt KS. Utredningen inngår i oppfølgingen av Nasjonalt nødmeldingsprosjekt. 

Les rapporten "Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene"

Til toppen