Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utredning om gjennomføring av endringer i bankregelverket – «bankpakken»

Finansdepartementet har bedt Finanstilsynet om å sette ned og lede en arbeidsgruppe som skal foreslå norsk gjennomføring av endringer i EUs bankregelverk – «bankpakken». Utredningen skal oversendes departementet innen utgangen av oktober 2020.

Våren 2019 ble det vedtatt en rekke endringer i EUs kapitalkravsregelverk (CRR/CRD IV) og krisehåndteringsregelverk (BRRD) for banker, basert på anbefalinger fra Baselkomiteen for banktilsyn og forslag fra EU-kommisjonen. Endringene omtales samlet som «bankpakken» og består av CRR2-forordningen og CRD5-direktivet, som endrer kapitalkravsregelverket, samt endringer i krisehåndteringsdirektivet (BRRD2). Regelverksendringene skal gjelde i EU fra juni 2021. Endringene er EØS-relevante, men ennå ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Formålet med endringene er å redusere risikoen i europeiske banker og gjøre dem mer motstandsdyktige, og samtidig bidra til at bankene i større grad kan støtte opp om den økonomiske veksten i Europa. Regelverksendringene omfatter bl.a. minstekrav til uvektet kjernekapitaldekning («leverage ratio»), krav om stabil og langsiktig finansiering (NSFR), innsnevring av tilsynsmyndighetens mulighet for å fastsette såkalte pilar 2-krav for systemrisiko, og større fleksibilitet for nasjonale myndigheter til å gjennomføre tiltak for å håndtere ulike former for systemrisiko, herunder økte kapitalbufferkrav og minstekrav til risikovekting av utlån med pant i eiendom. I tillegg videreføres og utvides den såkalte SMB-rabatten, og det innføres en ny kapitalkravsrabatt for utlån til visse infrastrukturprosjekter. I krisehåndteringsregelverket kommer det bl.a. nærmere regler om hvordan krisehåndteringsmyndigheten skal fastsette hvor mye av MREL-kravet som skal oppfylles med etterstilt gjeld.

Finansforetaksloven trådte i kraft 1. januar 2016, og inkluderer regler som sammen med utfyllende forskrifter gjennomfører EØS-regler som svarer til de EU-regelverkene som endres med bankpakken. Ettersom finansforetaksloven med forskrifter nå har vært i kraft i noen år, får arbeidsgruppen også i mandat å vurdere mulige forbedringspunkter i lys av erfaringer som er gjort ved anvendelsen av regelverket.

Det legges opp til en arbeidsgruppe med medlemmer fra Finanstilsynet, Norges Bank, Bankenes sikringsfond og Finansdepartementet. En referansegruppe bestående av representanter fra finansnæringen og ev. andre berørte parter, skal gi innspill underveis i arbeidsgruppens arbeid.

Les oppdragsbrevet (PDF)

Til toppen