Utredning om varetekt- og straffegjennomføringskapasitet på Vestlandet

Mange norske fengsler er gamle, upraktiske og i dårlig teknisk stand. Derfor har regjeringen prioritert nybygg og rehabilitering av fengsler. Det er bygget et nytt stort fengsel i Agder og nybygg ved Ullersmo avdeling og Eidsberg avdeling. I perioden 2013 til 2019 har Statsbygg prioritert vedlikehold av fengslene for om lag 1,34 mrd. kroner. Behovet for bedre fengsler var også et viktig argument da Justis- og beredskapsdepartementet i 2017 ga Kriminalomsorgsdirektoratet i oppdrag å utarbeide en konseptvalgutredning for fengsler i de tre vestlandsfylkene, sier statssekretær Thor Kleppen Sættem.

Kriminalomsorgsdirektoratet har gjennomført konseptvalgutredningen for varetekt- og straffegjennomføringskapasitet på Vestlandet. Arbeidet ble utført med bistand fra Dovre Group Consulting AS. Utredningen har siden blitt kvalitetssikret av Menon Economics, DNV GL og ÅF Advansia. Anbefalingene fra kvalitetssikrer avviker fra anbefalingene i konseptvalgutredningen.

– Det var overraskende å se så ulike anbefalinger i de to rapportene, konseptvalgutredningen og kvalitetssikringsrapporten. Nå velger vi å offentliggjøre rapportene slik at alle interesserte får muligheten til å lese dem. Fra regjeringens side er likevel konklusjonen klar, nemlig at det ikke er grunnlag for å bygge tre nye fengsler til erstatning for dagens ti. Det er likevel et behov for rehabilitering også av flere av dagens fengsler. Det vil vi følge opp på samme måte som vi har gjort de senere årene, nemlig ved å prioritere nybygg og rehabilitering høyt, sier statssekretæren.

Bakgrunnen for oppdraget med å utarbeide en konseptvalgutredning var Meld. St. 12 (2014 – 2015) Utviklingsplan for kapasitet i kriminalomsorgen, som viste behov for flere fengselsplasser. Det var en ubalanse mellom høyt og lavere sikkerhetsnivå, en bygningsmasse med dårlig teknisk tilstand eller utforming og mange og spredte enheter.

Konseptvalgutredningen (KVU’en) omfatter dagens fylker Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland, og ble ferdigstilt i april 2019. Deretter har utredningen blitt kvalitetssikret i henhold til retningslinjene for store statlige investeringsprosjekter.

KVU’en anbefaler å øke fengselskapasiteten og erstatte dagens fengsler på Vestlandet med tre nye større fengsler. Det anbefalte alternativet innebærer færre og større enheter i form av nybygg, og konsentrert rundt byene Stavanger, Bergen og Ålesund.

Kvalitetssikrers anbefaling er at man bygger ny kapasitet for å dekke økt etterspørsel, men som hovedregel beholder og rehabiliterer dagens fengsler. Kvalitetssikrer mener bl.a. at det må gjøres en ny tilstandsvurdering av dagens fengsler, at det er nødvendig å forstå bedre hvordan behovene varierer mellom ulike grupper av innsatte og hvordan porteføljen av fengselsbygg best kan benyttes til å dekke disse behovene.

Departementet vil følge opp arbeidet og vurdere kvalitetssikrers anbefalinger. Inntil videre blir det ikke prioritert nye fengselsbygg på Vestlandet, men nødvendige vedlikeholdstiltak vil bli vurdert i den ordinære budsjettprosessen.

Dagens fengsler som omfattes av utredningen:
Bergen, Bjørgvin, Haugesund, Hustad, Lyderhorn, Sandeid, Stavanger, Vik, Ålesund, Åna.

Bakgrunn for konseptvalgutredning (KVU)/kvalitetssikring (KS1):
Statens prosjektmodell stiller krav til metodikk og kvalitet når store statlige investeringsprosjekter skal utredes. Investeringsprosjekter med anslått samlet kostnadsramme over 1 milliard kroner (over 300 millioner kroner for digitaliseringsprosjekter) omfattes av kravene. En konseptvalgutredning (KVU) er en faglig utredning av alternative måter («konsepter») å løse et behov på.

Kravene innebærer at prosjektene skal gjennomgå ekstern kvalitetssikring (KS1 og KS2) før beslutningsunderlaget legges frem for regjeringen og Stortinget. Ordningen legger til rette for god metodisk utredning før det fattes beslutninger om statlige investeringer. Målet er å unngå feilinvesteringer og holde god kontroll med kostnader og nytte gjennom planlegging og gjennomføring av prosjektene, og på den måten sørge for en mest mulig effektiv bruk av fellesskapets ressurser. 

Les mer om statens prosjektmodell