Utsatt frist for Klimakur 2030

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Klima- og miljødepartementet har i dag utsatt fristen for "Klimakur 2030"-rapporten til 1. februar 2020. Rapporten skal utrede hva som skal til for å redusere de norske ikke-kvotepliktige utslippene.

Ikke-kvotepliktige utslipp er utslipp fra transport, jordbruk, avfall, bygg og deler av utslippene fra petroleum og industri. Den opprinnelige fristen var 15. desember 2019.

Departementet ser at en tidsramme på syv måneder er knapt for et så omfattende oppdrag. Til sammenligning ble det brukt halvannet år på Klimakur 2020-rapporten, som ble lagt fram i 2010. Derfor utsettes fristen for rapporten til 1. februar 2020. Miljødirektoratet vil på vegne av faggruppen sende utredningen på offentlig høring umiddelbart etter ferdigstillelse.

Faggruppen som står for utredningen koordineres av Miljødirektoratet og består ellers av Statistisk sentralbyrå, Enova, Vegdirektoratet, Kystverket, Landbruksdirektoratet og Norges vassdrags- og energidirektorat.

Gruppen skal utrede ulike tiltak og virkemidler som kan utløse minst 50 prosent reduksjon i ikke-kvotepliktige utslipp i 2030 sammenlignet med 2005. Den skal i tillegg utrede ulike tiltak og virkemidler for økning i opptak og reduksjon av klimagassutslipp i skog- og arealbrukssektoren (LULUCF).

Oppdragsbrev

 

Mandatet til Klimakur 2030: https://www.regjeringen.no/contentassets/f4af00f2a3184ad383b7b144382e20cc/mandat-klimakur-2030.pdf