Utsatt ikrafttredelsestidspunkt for IFRS 9 for livsforsikringsforetak mv.

International Accounting Standard Boards (IASB) vedtok 17. mars 2020 utsettelse av pliktig anvendelse av IFRS 9 for forsikringsdominerte virksomheter med ytterligere to år, til 1. januar 2023. Dette ble godkjent av EU 16. desember 2020.

Utsettelsen vil få virkning for konsernregnskapet til forsikringsdominerte virksomheter som utarbeides etter IFRS 9. Finanstilsynet foreslo i et høringsnotat som ble sendt på høring 28. mai 2020, at tilsvarende utsettelse gjøres for selskapsregnskap til forsikringsforetak og pensjonskasser i Norge gjennom endring av respektive årsregnskapsforskrifter. Finansdepartementet har i dag fastsatt endringsforskrifter som foreslått av Finanstilsynet.

Det er samtidig foretatt noen mindre endringer i virkeområdet til årsregnskapsforskriften for banker, kredittforetak og finansieringsforetak.