Historisk arkiv

Utvalg foreslår ny barnehagelov

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen fikk i dag overlevert den offentlige utredningen fra Øie-utvalget, som har vurdert barnehageloven. Utvalget foreslår å endre loven.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen fikk i dag overlevert den offentlige utredningen fra Øie-utvalget, som har vurdert barnehageloven. Utvalget foreslår å endre barnehageloven.

 

 

-Vi skal lage en stortingsmelding om framtidas barnehage. Denne utredningen skal tas med i dette arbeidet. Det som handler om kompetanse og bemanningsnorm vil bli helt sentralt i dette arbeidet, sa kunnskapsminister Kristin Halvorsen da hun mottok utredningen.

Halvorsen vil nå gjennomgå utvalgets forslag og anbefalinger, både om regulering av bemanningen i barnehagen og det fremtidige tilsynet med barnehagene.

Utvalgets utredning vil danne utgangspunktet for departementets videre arbeid og vil bli sendt på offentlig høring for å sikre bred involvering av alle i sektoren. Halvorsen understreket at det er svært viktig med tilbakemeldinger, og hun håper på innspill og uttalelser fra hele barnehagesektoren.

-Det blir en kamp om ressursene, men å investere èn krone i barnehager er en god investering. Du får trefoldig igjen, understreket Halvorsen.

Et av temaene utvalget tar opp er den adgangen ikke-kommunale barnehager i dag har til egen opptakskrets på tvers av kommunegrensene, herunder å lage egne opptakskriterier uavhengig av hvilke barn som har lovfestet rett til plass.

-Det vil være kontroversielt hvor mye sentral kontroll vi skal ha med barnehagene, i forhold til lokal handlefrihet. Her synes jeg utvalget har funnet en god balanse, uttalte kunnskapsministeren.

I St. meld 41 (2008-2009) Kvalitet i barnehagen varslet regjeringen en gjennomgang av barnehageloven med forskrifter for å se om regelverket som styringsverktøy er godt nok tilpasset dagens og fremtidens barnehagesektor.  Utvalgets fremleggelse av NOU 2012: 1 Til barnas beste i dag er et resultat av dette.

Utvalget ble oppnevnt 25. juni 2010 og har vært ledet av Kjell Erik Øie som til daglig er programdirektør i Plan Norge. Utvalgets 13 øvrige medlemmer representerer ulike deler av barnehagesektoren. 

 

 
Kjell Erik Øye sammen med Kristin Halvorsen etter overleveringen av utredningen om barnehageloven. (Foto: KD)