Utvalg skal vurdere arkivloven

Regjeringen oppnevnte i dag et utvalg som skal gjennomgå arkivloven.

- I offentlig saksbehandling har man de siste årene tatt i bruk epost, digitale fag- og samhandlingssystemer. Den store veksten i digital informasjon har ført til at mye dokumentasjon ikke fanges opp av de tradisjonelle arkivløsningene.

Regjeringen har derfor oppnevnt utvalg som skal gjennomgå arkivloven og kravene til arkivering av digital informasjon, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland. 

Dagens arkivlov ble til da offentlige dokumenter i all hovedsak ble produsert, utvekslet og lagret i papirversjoner. Digitaliseringen har fundamentalt endret måten informasjon blir produsert, lagret og utvekslet. Arkivloven pålegger offentlige virksomheter å ha arkiv. Mange offentlige tjenester utføres også av private   virksomheter som ikke har arkivplikt. Det er behov for å vurdere om arkivplikt skal gjelde for slike tjenester. Det er også aktuelt å se på om dagens ansvarsdeling på arkivområdet er hensiktsmessig. 

Utvalget skal beskrive de viktigste utfordringene for arkivene og hvilke dokumenter og arkiv som bør bevares. I tillegg skal det gjennomgå oppgave- og ansvarsfordelingen mellom Arkivverket, statlig forvaltning, kommunesektoren og kulturinstitusjoner. Utvalget består av åtte personer med juridisk, arkivfaglig og teknologisk kompetanse og skal levere sin utredning innen 1. mars 2019.

Les utvalgets mandat (.pdf)

Følgende medlemmer ble oppnevnt i statsråd 1. september 2017:

  • Christian Reusch, leder, Oslo 
  • Espen Sjøvoll, Bærum
  • Anne Mette Dørum, Oslo
  • Hilde Elvine Bjørnå, Tromsø
  • Håkon With Andersen, Trondheim
  • Rune Kjørlaug, Leikanger
  • Dag Wiese Schartum, Oslo
  • Lone Merethe Solheim, Stavanger
Til toppen