Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utvider plikten til å varsle

Kommunene skal få plikt til å varsle Statens undersøkelseskommisjon om alvorlige hendelser. Det foreslår Helse- og omsorgsdepartementet i et lovforslag som sendes på høring.

- Å varsle om feil og lære av feil er helt avgjørende for å gjøre helse- og omsorgstjenesten enda bedre og tryggere for pasientene. Alvorlige hendelser skjer ikke bare på sykehus, men også i kommunene. I dag er det bare virksomheter i spesialisthelsetjenesten som har plikt til å varsle Undersøkelseskommisjonen om alvorlige hendelser. Nå forslår vi at varslingsplikten utvides til å gjelde alle som tilbyr helse- og omsorgstjenester. Det innebærer at kommunene også får plikt til å varsle, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Utvidelsen av varslingsplikten innebærer at den kommunale helse- og omsorgstjenesten, den offentlige tannhelsetjenesten og private tilbydere av helse- og omsorgstjenester må varsle kommisjonen om alvorlige hendelser.  

- Vi kan aldri garantere oss 100 prosent mot uønskede hendelser, men vi må bli flinkere til å lære av feil, og forhindre at de gjentar seg. Undersøkelseskommisjonen har en viktig oppgave med å sette fart på dette arbeidet, sier Høie.

I samme høringsnotat foreslår også Helse- og omsorgsdepartementet andre lovendringer:

Lovfester kliniske etikkomitéer

De regionale helseforetakene ble i 2003 pålagt å opprette kliniske etikkomitéer ved sine sykehus. Departementet foreslår at denne plikten nå lovfestes. For å kunne vurdere kompliserte etiske problemstillinger vil det i noen tilfeller være behov for at medlemmene i komitéen er kjent med relevante opplysninger om pasientbehandlingen i en sak. Departementet foreslår derfor også en lovhjemmel for at helsepersonell skal kunne dele taushetsbelagte opplysninger med medlemmene i etikkomitéen. Hovedregelen skal fortsatt være at det innhentes samtykke fra pasienten eller eventuelt andre med samtykkekompetanse. Adgangen til å dele taushetsbelagte opplysninger uten slik samtykke, er derfor begrenset til enkelte særlige tilfeller.

Unntak fra taushetsplikten for å underrette om tilsynsreksjoner

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at Statens helsetilsyn får en klar adgang til å underrette andre forvaltningsorganer i Norge og i utlandet om tilsynsreaksjoner mot helsepersonell. Formålet med lovforslaget er å øke pasientsikkerheten ved å forhindre at helsepersonell som for eksempel har mistet autorisasjon fortsetter å gi uforsvarlig helsehjelp.

Les høringsnotatet