Historisk arkiv

Utvider Stabbursdalen nasjonalpark

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Kongen har i statsråd i dag vedtatt å utvide Stabbursdalen nasjonalpark og opprette Stabbursdalen landskapsvernområde i Finnmark. Dette innebærer samlet en tidobling av dagens verneareal. Her finnes verdens nordligste furuskog og variert vassdragsnatur. Området har i generasjoner vært en del av et samisk bruks- og bosettingsområde. (20.12.02)

Pressemelding


Dato: 20.12.02

Statsminister Kjell Magne Bondevik:

- Utvider Stabbursdalen nasjonalpark med verdens nordligste furuskog og variert vassdragsnatur

Kongen har i statsråd i dag vedtatt å utvide Stabbursdalen nasjonalpark og opprette Stabbursdalen landskapsvernområde i Finnmark. Dette innebærer samlet en tidobling av dagens verneareal. Her finnes verdens nordligste furuskog og variert vassdragsnatur. Området har i generasjoner vært en del av et samisk bruks- og bosettingsområde.

Stabbursdalen
Stabbursdalen nasjonalparki Finnmark fylke huser verdens nordligste furuskog,
Foto:
Torbjørn Moen
Fiske i Stabbursdalen
Kveldsfiske i Stabbursdalen nasjonalpark. Stabburselva er nå varig vernet mot kraftutbygging.
Foto:
Ole Jacob Vorraa/NN/Samfoto
Perlemorsommerfugl på myrhatt, knipset i Stabbursdalen. Foto: Torbjørn Moen
Perlemorsommerfugl på myrhatt, knipset i Stabbursdalen.
Nasjonalparken er preget av et rikt mangfold av arter.
Foto: Torbjørn Moen

– Det er viktig at området sikres mot inngrep som skader eller ødelegger det biologiske mangfoldet, landskapet og spennende geologiske forekomster. Området er også viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse, sa statsminister Kjell Magne Bondevik på en pressekonferanse i Oslo fredag.

Unik furuskog

I tillegg til verdens nordligste furuskog og variert vassdragsnatur, rommer Stabbursdalen nasjonalpark og landskapsvernområde et biologisk mangfold med naturlig og rikt plante- og dyreliv. Fra den eksisterende nasjonalparken på 97 kvadratkilometer utvides Stabbursdalen verneområde nå til 936 kvadratkilometer.

Fritt for tekniske inngrep

I et stort område som er nærmest fritt for tekniske inngrep, vil utvidelse av nasjonalparken bidra til å sikre et enestående naturområde.

De karakteristiske fjellformasjonene som strekker seg fra Stabbursdalen og østover mot Tanadalen, preger landskapet ved å rage over det ellers slake finnmarkslandskapet. Stabburselva er varig vernet mot kraftutbygging, og flommarkspartiene ved Lompola hører til de rikeste områdene i hele Stabbursdalen.

Samisk bruks- og bosettingsområde

- Området som nå vernes, har i generasjoner vært en del av et samisk bruks- og bosettingsområde. Kulturminner knyttet til samisk bruk og tradisjon har derfor bidratt til å gi området sitt særpreg, sa statsministeren.

Han understreket at det har vært viktig å utforme vernet slik at lokalsamfunnets tradisjonelle bruk skal kunne fortsette. Det er derfor foretatt flere justeringer i løpet av planprosessen. - Området skal fortsatt kunne nyttes til reindrift. Vernebestemmelsene legger heller ikke spesielle restriksjoner på jakt, fiske eller bærplukking, sa Bondevik.

Sikrer det enkle friluftslivet

Stabbursdalen er mye benyttet av både lokalbefolkning og tilreisende som ønsker å utøve det tradisjonelle, enkle friluftslivet. Nasjonalparken og landskapsvernområder vil bidra til å sikre områder som er uten tyngre tekniske inngrep for dem som ønsker et enkelt friluftsliv uten særlig tilrettelegging.

Forvaltningsmyndighet

Statsministeren sa at Porsanger kommune vil få tilbud om å overta forvaltningen av landskapsvernområdet, mens fylkesmannen i Finnmark skal ha forvaltningsansvaret for nasjonalparken. - God forvaltning av området er avgjørende for at verneverdiene skal sikres samtidig som den tradisjonelle bruken skal kunne fortsette. Sentrale brukere av området vil derfor få en viktig rolle sammen med miljøvernmyndighetene ved utarbeidelse av forvaltningsplanen, sa statsminister Kjell Magne Bondevik.

Vernevedtaket inngår som en viktig oppfølging av St.meld. nr. 62 (1991 – 92) ”Ny landsplan for nasjonalparker og andre større verneområder i Norge”. Den la opp til at et utvalg av norsk natur skal vernes etter naturvernloven.

Kontaktperson

Avdelingsdirektør Harald Ruberg, 22 24 58 90
Rådgiver Ingunn Iversen, 22 24 58 61

Til toppen