Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utvikling på utdanningsområdet i EU

Fra oktober 2009 og ut februar 2010 var Hanna Marit Jahr vikarierende utdanningsråd ved EU-delegasjonen. Her kan du lese utdrag fra Jahrs rapportering om hva som har skjedd på utdanningsområdet i EU i denne perioden.

Utdanningsrådet
Det har vært to møter i utdanningsrådet i denne perioden. Det første fant sted 26. – 17. november, det andre 15. februar. I novembermøtet drøftet rådet lærere og skolelederes faglige utvikling. For en som nylig hadde avsluttet arbeidet med en melding om lærerutdanningen i Norge, var Rådets synspunkter meget interessante og langt på vei sammenfallende med flere av forslagene i meldingen. Øvrige saker i dette møtet var utdanningen av barn med innvandrerbakgrunn, utdanningens rolle i et velfungerende kunnskapstriangel, ”ranking-prosjektet” og innspill til EU2020-strategien.
Les hele rapporten fra møtet som Jahr skrev i november.  

I rådsmøtet 15. februar 2010 var det bare én sak på programmet, men den var delt i to. Først vedtok Rådet situasjonsrapporten om gjennomføringen av arbeidsprogrammet ”Education and Training 2010”, deretter diskuterte de nok en gang innspill til EU 2020. Under det siste punktet ga utdanningsministrene sterkt uttrykk for at de mener utdanning må ha en sentral plass i den kommende EU-strategien. Generelt ble utdanningskvalitet, yrkesutdanning, livslang læring og samspillet mellom utdanning og arbeidsmarkedet understreket. Les hele Jahrs rapport om rådsmøtet i februar.

Rådets utdanningskomité drøfter nå to saker som ventes å komme opp på rådsmøte 10. -11. mai:
• Internasjonalisering av høyere utdanning
• Den sosiale dimesjonen av utdanning

Det er foreløpig uklart hva som blir tema på det uformelle rådsmøte 13. – 14. april. Trolig blir det saker av mer generell karakter som neste fase av utdanningsprogrammet (2014 – 2020) og utdanning sett i lys av EU 2020 (New Skills for New Jobs).

Kjønn og utdanning
Det svenske formannskapet arrangerte i november en konferanse i Uppsala om kjønn og utdanning der representanter fra de fleste europeiske land var til stede. Eurydice la fram rapporten ”Gender Differences in Educational outcomes” og OECD en rapport om samme tema. I tillegg ble temaet utfylt med forskningsrapporter fra forskjellige land. Disse viser at det nå er jentene som har inntatt akademia, mens guttene er solid representert blant ”drop-outs”. Ingen kunne med sikkerhet forklare hvorfor det er blitt slik, men de viste til at den såkalte feminiseringen av læreryrket ikke begrunner guttenes manglende interesse for skolearbeidet.
Les hele Jahrs rapport fra konferansen om kjønn og utdanning.

Nøkkelkompetanse for en verden i utvikling – når EU-landene målene som er satt for utdanning i 2010?
Kommisjonen publiserte i november årets rapport om utviklingen på utdanningsområdet. Den dekker perioden 2007- 2010 og tar i hovedsak utgangspunkt i de fem målene som er vedtatt i forbindelse med EUT 2010. Rapporten bygger på en detaljert evaluering av nasjonale rapporter og resultater relatert til en rekke indikatorer og benchmarks. Den viser at samarbeidet på utdanningsområdet har vært en viktig støtte for medlemslandene i deres reformarbeid. Men landene har ikke nådd de målene de satte på mer enn ett område. Det har lykkes å øke antall kandidater i realfag og teknologi (MST). Leseferdighetene er fortsatt for dårlige, for mange faller ut før fullført skolegang og for få voksne deltar i etter- og videreutdanning. Norge er også med i rapporten. Vi har også våre svakheter.
Les hele Jahrs omtale av Kommisjonens rapport.

Høyere utdanning.
Det foreligger en melding og en rapport om høyere utdanning. Meldingen ”A New partnership for modernisation of universities: the EU Forum for University Business Dialogue” Utdannings- og kulturkomiteen i Parlamentet hadde en høring om denne 23. februar. Den er ikke drøftet i de siste rådsmøtene. Den andre er en rapport om kvalitetssikring i høyere utdanning. COM(2009) 487 final. Denne er foreløpig ikke drøftet.

New Skills for New Jobs – kompetansebehovet i det fremtidige arbeidsmarkedet
Forholdet mellom kompetansebehovene i det fremtidige arbeidsmarkedet og befolkningens kompetanse opptar unionen og medlemslandene. Den første meldingen kom i desember 2008, en ny rapport ble presentert 4. februar 2010. På dette området er det et samarbeid mellom DG Employment og DG EAC. Begge rapportene peker på at det fremtidige arbeidsmarkedet i Europa vil ha behov for flere med middels og høyere utdanning. Det innebærer behov for flere studieplasser ved universiteter og høyskoler. Komiteen i Europaparlamentet hadde, som tidligere, nevnt 23. februar en høring om samarbeidet universitet – næringsliv og universitetenes rolle i forhold til det fremtidige kompetansebehovet. For å unngå mismatch mellom arbeidsmarkedets behov og kandidatenes utdanning, anbefales blant annet et nærmere samarbeid mellom de høyere utdanningsinstitusjonen og næringslivet. Trainee-ordninger kan være en vei å gå. Rapportene minner om at de med svak utdanning vil ha færre muligheter på arbeidsmarkedet. Alvoret i at en tredjedel av alle mellom 25 – 64 år i dagens EU-land ikke har formell utdanning utover grunnutdanningen, understrekes. Dette minner oss om hvor alvorlig frafallet i videregående opplæring er. Det er grunn til å tro at det fremtidige arbeidsmarkedets behov være sentralt i EU 2020-strategien.
Les merher.

Troikaprogrammet – Spania, Belgia og Ungarn 1/1/10 – 30/6/11.
De tre landene som har en felles historie i det gamle habsburgske keiserdømme, skal lede unionen det neste halvannet året. Det er få nye saker på utdanningsområdet. Troikaen vil det neste 1 ½ året følge opp det arbeidet som er i gang:
• Utdanningens betydning i EU 2020 viktig.
• Den åpne koordineringsmetoden følges opp
• Arbeidet med å utvikle fag- og yrkesopplæringen videreføres. Det blir et uformelt ministermøte om dette i Brugge i desember.
• Moderniseringen av høyere utdanning fortsetter.
• Arbeidet med skoleledelse, lærerutdanning og nøkkelkompetanse videreføres.
• Ønsket om stører mobilitet blant studenter og lærere understrekes.

Sektorovergripende saker
:
• EU 2020 strategien
• Sosial inkludering
• New Skills for New Jobs
• Videreutvikling av Kunnskapstriangelet

Det spanske formannskapet 1.01. 2010 – 30.06. 2010
På utdanningsområdet prioriteres særlig to områder:
• Den sosiale dimensjon og likeverdig utdanning for alle
• Internasjonalisering av høyere utdanning.
Det er lagt opp til to rådsmøter og et uformelt rådsmøte. Dette vil finne sted i Madrid 13. – 14. april. For øvrig inviterer formannskapet til to møter for ekspedisjonssjefer og en flere seminar.

Sveits og EU har signert en avtale om deltakelse i Programmet for livslang læring.

Kultur, sport og media.
I Lisboatraktatens § 165 er sport tatt opp som et arbeidsfelt for unionen. Statssekretæren i Kulturdepartementet hadde 27. november møte med direktøren for Direktorat D i DG EAC. Han var særlig opptatt av:
• Sport for alle
• Sport og helse
• Sport og det sivile samfunn
Det belgiske formannskap vil fokusere sport og fysisk fostring. Det er foreløpig ikke mye penger til aktiviteter på sportsområdet, større aktivitet kan først forventes i neste budsjettperiode. Det vil bli regelmessige sportsministermøter. Et uformelt sportsministermøte arrangeres i Madrid 20. – 21. april.

På kulturområdet drøftet rådet i novembermøtet følgende saker:
• En melding om utviklingen av barn og unges kreativitet og innovasjonsevne gjennom kulturelle uttrykksformer og adgangen til kultur
• 2011 blir Det europeiske året for frivillig arbeid – EØS-landene vil delta i dette.
• Kommisjonens melding om Det Europeiske Digitale bibliotek - Europeana – drøfting. Kommisjonen har i flere år vært opptatt å få en mer konkurransedyktig audiovisuell industri. Dette arbeidet videreføres og blir muligens tema under det uformelle kulturministermøtet i Barcelona i slutten av mars.
EU og Sveits har signert en avtale om deltakelse i ” Youth in Action” og Media 2007.

Til toppen