Utviklingen skal snus

Grensa for hva vi kan tåle er nådd, skriver Elisabeth Grøteland og Silje Kivle Andreassen om situasjonen i Holmlia. Jeg skal forsøke å svare på det som går på mitt ansvar som justisminister.

Innsatsen i områdene Oslo sør og Groruddalen styrkes nå - både innenfor forebygging, etterretning, etterforsking og iretteføring.

Når det gjelder Oslo sør er det gjennom statsbudsjettet for 2018 satt av 30 mill. kroner til en særskilt politiinnsats for å forebygge ungdomskriminalitet og rekruttering til kriminelle miljøer. Politiet skal ha økt synlig tilstedeværelse, være tilgjengelig for publikum og bygge tillit i ungdomsmiljøene. Det skal benyttes mobile politiposter i de aktuelle områdene og kontakten med samarbeidende tjenester skal styrkes ytterligere. Politiet intensiverer innsatsen mot de tyngre kriminelle gjengmiljøene - bakmennene og lederne skal tas.

Til spørsmålene som går på oppfølging av de kriminelle: Det bør ikke gå for lang tid mellom den kriminelle handling og samfunnets reaksjon. Dette er enda viktigere når det gjelder ungdom. Konfliktrådene er viktige instanser i denne sammenhengen. Første kvartal i 2018 viser at det i gjennomsnitt har tatt 39 dager i Oslo fra konfliktrådet fikk saken til straffen var iverksatt. Men det tar ofte tid før saken overføres til konfliktrådene. Etterforsking, påtale og domstolsbehandling tar tid. Sekretariatet for konfliktrådene er i kontakt med Politidirektoratet og Domstolsadministrasjonen for å få ned tidsbruken. Vi vurderer behovet for regelendringer for å bedre måloppnåelsen og kvaliteten i gjennomføringen av straffereaksjonene. Samtidig er det viktig at ungdommene blir fulgt opp av ulike offentlige tjenester, i påvente av en strafferettslig reaksjon. Ungdom har ofte komplekse problemer som krever mer enn ett tiltak.

Denne utviklingen skal snus. Men her må vi alle arbeide sammen. Politiet og rettsvesenet har en viktig rolle, men et lokalsamfunn som sier tydelig ifra er også avgjørende for å lykkes.

Til toppen