Utviklingsplaner i helseforetakene

Innlegg på seminar om utviklingsplaner i helseforetakene

Takk for at jeg får lov å være med på dette fagseminaret og høre litt om hva dere sitter inne med av kunnskaper og erfaring om sykehusplanlegging.  Da jeg så deltakerlista, sa jeg til meg selv at ”flott, her er jo masse kjentfolk som det er veldig nyttig å treffe nå”. 

For dere som ikke kjenner meg, kan jeg si noen få ord om meg sjøl:

Født og oppvokst på Hedmarken, døpt i kapellet på det psykiatriske sykehuset. Ble sykepleier i Østfold, hvor jeg stort sett har bodd siden. Jeg har arbeidet i mange deler av helsetjenesten, i sykehus, en liten kommune og en stor kommune, vært lærer på sykepleierskolen og arbeidet i Sykepleierforbundet Jeg har også vært lokalpolitiker i Sarpsborg kommune, og styremedlem i sykehuset Østfold og på Sunnaas. 

Jeg har vært leder på alle nivåer i helsetjenesten, og nå er det altså to uker siden jeg var direktør for kommunikasjon og samhandling i Sykehuset Østfold. Jeg er stolt av det samhandlingsarbeidet vi har gjort i Østfold, vi har hatt samarbeidsavtale siden 2005, en avtale som i stor utstrekning ha blitt den nasjonale mal for slike avtaler.

Sykehuset Østfold har, som dere vet, i de siste årene arbeidet med å forberede bygging av nytt sykehus i Østfold. Erfaringen min tilsier at de ulike fasene i planleggingsarbeidet er viktige for å kunne gi et godt, kvalitetssikret beslutningsgrunnlag og resultat. Og jeg har lært at det ikke finnes noen snarveier, ikke lønner de seg heller! Selv om det kan være slitsomt for utålmodige personer som meg.

Prosessen har ført til et nytt konsept i Østfold for hvordan vi kan gi pasientene et godt tilbud innenfor diagnostikk og behandling, basert på helhetlig og tverrfaglig organisering.  Og i dette arbeidet, som krever organisasjonsendringer for å utnytte bygget best mulig, har det av og til vært nødvendig å minne om hvorfor vi er her, vi er her for pasientene. Og det er en god øvelse.

Den nye regjeringens arbeid er tuftet på samarbeidsavtalen mellom H, FrP, KrF og Venstre. Og Høyre og Fremskrittspartiet har en regjeringsplattform med satsing på helse og omsorg. For meg er det aller viktigst å understreke at det skal komme en ny nasjonal helse og sykehusplan – et arbeid som jeg skal ha et særlig ansvar for. Og jeg regner faktisk med at av alle regjeringens satsinger på helse så er den kommende helse- og sykehusplanen det en sånn forsamling som dere er allermest interessert i.

Jeg kan si med en gang at den planen skal utarbeides i samarbeid med dere.  Vi starter ikke planarbeidet på bar bakke.  Ny nasjonal helse- og sykehusplan må bygge på de planene som allerede er lagt og er under utvikling i helseforetaksstrukturen.  Vi ønsker at de regionale helseforetakene skal med i planprosessen og sette spor i planen. Dermed er ikke sagt at alt som til nå er lagt av planer skal ses på som hogd i stein (for å sitere regjeringserklæringen), men dere skal kjenne dere trygge på at regionale helseforetak og helseforetak skal få en sterk rolle i planarbeidet. 

Samtidig er det jo ikke bare dere vi skal dra nytte av. Vi skal ha en bred prosess og arbeide grundig med nasjonal helse- og sykehusplan. Vi ser for oss at planen skal legges fram som en melding for Stortinget.

Nå skal vi først legge en plan for arbeidet som vi skal gjøre godt kjent, slik at alle interesserte i helse-Norge kan skjønne hva vi skal gjøre, hvordan vi skal gjøre det og hvilke milepæler vi setter for de ulike temaene i planen. Til uka skal vi diskutere dette bl.a. med administrerende direktører, ledere og nestledere for styrene i RHFene.

Arbeidet med nasjonal helse- og sykehusplan skal drives som en mest mulig åpen prosess. Vi vil  mobilisere både fagpersonell, lokale og regionale aktører, og vi skal verdsette engasjementet.  Jeg er også opptatt av å tenke innovativt om hvordan pasient- og brukerorganisasjonene skal medvirke i arbeidet. For de skal også ha sterk medvirkning, det er helt sikkert.  Igjen, det er jo derfor vi er her.

Jeg er kjent med at det er omfattende investeringsplaner i helse-Norge. Flere større prosjekter er under gjennomføring, og noen er i startgropen. Og det er stor aktivitet knyttet til arbeid med utviklingsplaner. For oss i politisk ledelse er det viktig å understreke at planprosesser knyttet til investeringer ikke skal stoppe opp selv om det skal utarbeides en nasjonal helse- og sykehusplan

Som dere kanskje har merket dere ønsker Regjeringen et eget utbyggings- og driftsselskap, men dette ligger lengre fram i tid og må ikke gripe inn i de regionale helseforetakenes og helseforetakenes arbeid nå. Jeg er kjent med at vi om ikke så lenge kommer til å motta en rapport om etablering av et eget nasjonalt foretak for sykehusplanlegging. Hensikten er over tid å utvikle og forvalte kompetanse som det ikke er naturlig at hvert enkelt helseforetak håndterer i egen regi. Dette kan være en god ide, også sett i lys av min erfaring fra nytt sykehus i Østfold. Vår kompestanse egner seg best til å drive sykehus, ikke bygge dem. Vi kommer til å lese denne rapporten grundig, og dere kan forvente at vi kommer til å tilbakemelding så snart som mulig.

For oss i den politiske ledelsen i departementet er det viktig å understreke at regjeringen bygger på dagens styringssystem der de regionale helseforetakene har en sentral koordinerings- og styringsrolle mellom det nasjonale politiske nivået og helseforetakene som det utøvende leddet, – fram til en nasjonal helse- og sykehusplan er vedtatt og virker, som statsråden har uttrykt det. Dette er viktig fordi regjeringsplattformen, i tillegg til helse og sykehusplanen, har flere satsinger på spesialisthelsetjenestens område som det vil kreve stor grad av styringskraft for å gjennomføre. Dette krever tydelige roller og ansvar. Og ikke minst krever det god dialog.  Det er viktig for meg å forsikre dere om at nettopp RHFene og HFene blir viktige samarbeidspartnere i arbeidet med nasjonal helse- og sykehusplan.  Først når dette arbeidet er ferdig vil det bli gjort endringer i styringsmodellen.

Jeg stiller meg for hugg hvis dere ikke opplever at det kommende helse og sykehusplanarbeidet ikke tuftes på dialog. Ta meg gjerne på ordet.

Til slutt: lykke til med et utrolig viktig arbeid dere gjør!