Varierende praktisering av foryngelsesplikten

De siste årene har det vært positive tall for planting, men aktiviteten er varierende. Skogbruksmyndighetene har derfor økt kontrollen av foryngelsesplikten.

Foryngelsesplikten skal sikre bærekraftig forvaltning av skogressursene, kvalitet på skogen og fremtidige inntekter for skogeier. Foryngelse av skog er prosessen med å få opp ny skog etter en hogst. Skog kan forynges ved planting, såing eller naturlig foryngelse, og skal skje senest tre år etter hogst sier skogloven. Dette er et av de viktigeste tiltakene skogeier gjør i skogen. Forsømmer man foryngelsen vil man på sikt tape produksjon, kvalitet og inntekter.

Tiltak vil iverksettes på Vestlandet

De siste årene har hogsten økt markant over hele landet. Foryngelses-kontrollen for 2014 viser at særlig Vestlandsfylkene er dårligere enn de andre fylkene til å følge opp med etterfølgende planting. Det må derfor iverksettes tiltak for å overholde foryngelsesplikten. Dette kan både være at skogmyndighetene gir pålegg om planting, og at tømmerkontraktørene tar med avtale om etterfølgende planting som en del av tømmerkontrakten.

Kontroll i alle fylker i 2015

Det er en utfordring å få alle kommuner til å sette av ressurser til å gjennomføre kontroll. Kontrollen iverksettes for å se om skoglovens plikt til foryngelse følges opp. For 2015 er det besluttet at samtlige kommuner skal gjennomføre foryngelseskontrollen. Fylkesmannen har ansvar for å følge opp kommunene. Frist for rapportering av gjennomført foryngelseskontroll er 31. desember 2015.

Til toppen