Historisk arkiv

Rapport:

Variert og allsidig luftsportsmiljø

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Samferdselsdepartementet

Luftsportsmiljøet i Norge er allsidig og variert. Deler av miljøet er på vikende front med synkende aktivitet for motorfly og seilfly, mens aktiviteten knyttet til mikrofly øker. En stor del av luftsportsaktiviteten i Norge skjer på Østlandet og rundt Stavanger, Bergen og Trondheim.

Luftsportsmiljøet i Norge er allsidig og variert. Deler av miljøet er på vikende front med synkende aktivitet for motorfly og seilfly, mens aktiviteten knyttet til mikrofly øker. En stor del av luftsportsaktiviteten i Norge skjer på Østlandet og rundt Stavanger, Bergen og Trondheim.

Dette går frem i en rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI)som belyser luftsportsmiljøets omfang, utfordringer og samfunnsnytte i Norge. Kartleggingen av luftsporten i Norge er den første i sitt slag, og er utført av på oppdrag fra Samferdselsdepartementet som et ledd i oppfølgingen av departementets rapport ”Strategi for norsk luftfart” fra 2008.

Den største utfordringen knyttet til utøvelse av luftsportsaktiviteter er usikkerhet, blant annet knyttet til implementering av nytt felles¬europeisk regelverk og ny luftromsstruktur. Det er også usikkerhet knyttet til tilgang på landingsplasser, særlig i Osloregionen etter utflyttingen av hovedflyplassen fra Fornebu. Dette gjelder også andre steder i landet, hvor det er utfordringer med hensyn til kommersiell trafikk og tilgang til lufthavner utenom åpningstid. På grunn av forventet utfasing av det blyholdige flydrivstoffet 100LL, er det også usikkerhet knyttet til fremtidig tilgang på drivstoff.

Luftsporten er i stor grad avhengig av frivillig innsats, noe som gjenspeiles i beregninger av sysselsetting som viser at luft¬sportsaktivitetene i Norge kun genererer 124 årsverk. Flygerutdanning og rekruttering til luftfart er et viktig element i luftsportens samfunnsnytte. I tillegg gir luftsporten samfunnsnytte i form av frivillig brannovervåkning, søk og redning. Luftsporten har også verdi i seg selv ved at idrett og rekreasjon kan skape samfunns¬nytte i form av fellesskap, inkludering og kompe-tanseutvikling.

Luftsportrapporten er en del av Samferdselsdepartementets arbeid for å belyse allmennflygingen i Norge. Allmennflygningens rolle i europeisk luftfart har fått økt oppmerksomhet, blant annet som en følge av innføring av felleseuropeisk regelverk innen luftfarten. Hensikten med rapporten har vært å frembringe mer informasjon om luftsports¬aktivitetene i Norge. 

For flere opplysninger – se:
• Rapporten Luftsportsmiljøet i Norge: Omfang, utfordringer, og samfunnsnytte (pdf), TØI-rapport nr. 1111/2010

• Strategi for norsk luftfart (pdf), rapport fra Samferdselsdepartementet, 2008