Varsler høring om forbrukerapparatet

Difi har gjennomgått forbrukerapparatet og nå foreligger rapporten. Difi anbefaler visse endringer eller justeringer i sektoren. Departementet vil innhente synspunkter i en høring før konklusjoner trekkes.

Forbrukerorganene under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet utgjøres av Forbrukerrådet, Forbrukerombudet, Forbrukertvistutvalget, Markedsrådet og Statens institutt for forbruksforskning.

Direktoratet for forvaltning og IKTs (Difi) oppgave har vært å beskrive og vurdere organisering og oppgavefordeling på området, ut fra kriterier som styringsbehov, tydelighet i roller og ansvar, effektiv ressursbruk, og ønske om å sikre robuste fagmiljøer.

Vi skal ha et forbrukerapparat som ivaretar og sikrer forbrukeren. I tråd med økt globalisering, digitalisering og endrede forbruksmønstre er det viktig å sikre at vi innretter apparatet riktig. Vi skal nå vurdere rapporten, og vil sende den ut på høring slik at vi kan få spørsmålene belyst fra alle sider, sier forbrukerminister Solveig Horne (FrP).

Det var i forbindelse med budsjettinnstillingen høsten 2013 at Familie- og kulturkomiteens flertall fra Høyre og Fremskrittspartiet ba regjeringen om å foreta en helhetlig gjennomgang av forbrukerapparatet. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ga Difi i oppdrag å foreta en vurdering av organiseringen og ansvarsdelingen på forbrukerområdet, med særlig vekt på Forbrukerrådets roller og virksomhet, og forholdet mellom Forbrukerrådet og –ombudet.

Les rapporten

Til toppen