Vedr. Prop. 100 S (2015-2016) og Prop. 101 S (2015 -2016)

Jeg viser til Prop. 100 S (2015-2016) og Prop. 101 S (2015 -2016) fremmet av Utenriksdepartementet 15. april og Prop. 127 L (2015-2016) fremmet av Finansdepartementet 11. mai. Finanskomiteen avga 6. juni Innst. 382 L (2015-2016), Innst. 383 L (2015-2016) og Innst. 386 L (2015-2016).

Som opplyst i proposisjonene vil de aktuelle EØS-komitébeslutningene ikke kunne fattes før de er godkjent hhv. i EU og i Liechtenstein, Island og Norge.

I Prop. 100 S (2015-2016) er det opplyst følgende om dette:

«Beslutningene i EØS-komiteen er foreløpig ikke fattet. Utkastene til EØS-komitébeslutninger er til behandling i EUs organer og i de to andre EØS/EFTA-statene. For at Norge ikke skal forsinke ikrafttredelsen av de ovennevnte beslutningene, legges det opp til at Stortingets samtykke innhentes før beslutningene er fattet i EØS-komiteen. Det er ventet at det ikke vil bli vesentlige endringer i de endelige beslutningene i EØS-komiteen.»

I Prop. 127 L (2015-2016) er det opplyst følgende:

«Regjeringen på Island la i april frem for Alltinget tilsvarende forslag om samtykke til EØS-komitébeslutninger som forslaget fremmet for Stortinget i Prop. 100 S (2015–2016). Regjeringen i Liechtenstein legger frem tilsvarende forslag for sin nasjonalforsamling i mai. EU planlegger rådsbeslutning i løpet av juni. Dersom Stortinget og nasjonalforsamlingene på Island og i Liechtenstein gir samtykke, og EU-siden gjennomfører de nødvendige prosedyrene på sin side, vil beslutningene i EØS-komiteen som det er redegjort for i Prop. 100 S (2015–2016) trolig tidligst kunne fattes i juli. 

Finansdepartementet har tidligere fått opplyst fra embetsverket i Liechtenstein at parlamentet ga samtykke 12. mai. Finansdepartementet har i dag fått opplyst fra Norges ambassadør til Island at saken ikke er «blitt ferdigbehandlet nå, men at det er gode muligheter for at den vil bli behandlet under ekstraordinær sesjon i Alltinget i august».

Departementet vet ennå ikke når EU vil ha gjennomført de nødvendige prosedyrene på sin side.

Med hilsen

Siv Jensen