Vedtak i fem småkraftsaker klare

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Olje- og energidepartementet har fattet vedtak i fem klagesaker som gjelder små vannkraftverk i Hordaland, Møre og Romsdal og Nordland. Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vedtak eller innstilling er fulgt i alle sakene.

Det er gitt konsesjon til to av prosjektene. Konsesjonene kan bidra med om lag 17 GWh fornybar energiproduksjon, som tilsvarer forbruket til om lag 850 husstander.

Nærmere omtale av prosjektene: 

Lussand kraftverk i Granvin kommune i Hordaland

Departementet har fulgt NVEs anbefaling om å gi konsesjon til Lussand kraftverk. Kraftverket vil bidra med en årlig produksjon på om lag 5 GWh. Departementet mener at en utbygging i tråd med de sist fremlagte planer og NVEs foreslåtte vilkår vil ha akseptable ulemper for landskap, biologisk mangfold og andre interesser. 

Skår kraftverk i Ørsta kommune i Møre og Romsdal

Departementet har opprettholdt NVEs vedtak om å ikke gi konsesjon til Skår kraftverk. Kraftverket kunne bidratt med en årlig produksjon på om lag 6,4 GWh. Departementet mener at ulempene kraftverket vil ha for landskapsverdier i Hjørundfjorden er større enn det relativt begrensede bidraget til ny fornybar energi og andre fordeler ved en utbygging. 

Klubbeneselva kraftverk i Ørsta kommune i Møre og Romsdal

Departementet har opprettholdt NVEs vedtak om å ikke gi konsesjon til Klubbeneselva kraftverk. Kraftverket kunne bidratt med en årlig produksjon på om lag 5,5 GWh. Etter departementets vurdering overgår de negative konsekvensene for landskapsverdier fordelene ved en utbygging. 

Trongstadlia kraftverk i Åfjord kommune i Sør-Trøndelag

Departementet har opprettholdt NVEs vedtak om å gi konsesjon til Trongstadlia kraftverk. Kraftverket vil bidra med en årlig produksjon på om lag 12,3 GWh. Departementet mener at en utbygging i tråd med NVEs konsesjonsvedtak vil medføre akseptable konsekvenser for biologisk mangfold og landskap. 

Storlien, Grønlien og Engan kraftverk i Rana kommune i Nordland

Departementet har opprettholdt NVEs vedtak om å avslå søknadene om tillatelse til regulering av Kvitvatnan, bygging av Storlien, Grønlien og Engan kraftverk, overføring av Nordoddåga til Haukneselva m.m. Tiltakene ville samlet bidratt med en årlig produksjon på om lag 11,1 GWh. Etter departementets vurdering vil tiltakene gi betydelige inngrep og ulemper, spesielt for reindrift, sett opp mot bidraget til ny fornybar energi og andre fordeler.