Vedtak i fire klagesaker for småkraft

Olje- og energidepartementet har i dag fattet vedtak i fire klagesaker som gjelder småkraftutbygging. Dette gjelder Storvatnet kraftverk i Nærøy kommune i Nord-Trøndelag, Skjerungsåa kraftverk i Sel kommune i Oppland, Bringedal kraftverk i Lund kommune i Rogaland og OK kraftverk i Orkdal og Meldal kommuner i Sør-Trøndelag.

Olje- og energidepartementet har i dag fattet vedtak i fire klagesaker som gjelder småkraftutbygging. Dette gjelder Storvatnet kraftverk i Nærøy kommune i Nord-Trøndelag, Skjerungsåa kraftverk i Sel kommune i Oppland, Bringedal kraftverk i Lund kommune i Rogaland og OK kraftverk i Orkdal og Meldal kommuner i Sør-Trøndelag.

Storvatnet kraftverk i Nærøy kommune i Nord-Trøndelag
Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon for bygging av et kraftverk mellom Storvatnet og Liavatnet i Opløyvassdraget. Utbygger er Firma Albert Collett ANS. Konsesjonen var påklaget av Vestre Namdal reinbeitedistrikt, men departementet mener at en utbygging ikke vil skade reindriftsinteressene i vesentlig grad. Det presiseres imidlertid i vilkårene for konsesjonen at prosjektet ikke må skape ytterligere barrierevirkninger for reinens sesongvandringer gjennom området. Dette hensynet må ivaretas gjennom enkelte, mindre tilretteleggingstiltak på utbygningsstrekningen. Prosjektet er beregnet til ca. 6,6 GWh/år.
 
Skjerungsåa kraftverk i Sel kommune i Oppland fylke
Departementet har opprettholdt NVEs avslag på søknaden om konsesjon til Skjerungsåa kraftverk. Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på rundt 6,5 GWh. Departementet mener at fordelene i form av økt kraftproduksjon og lokal verdiskaping vil være mindre enn ulempene for biologisk mangfold og landskap.
 
Bringedal kraftverk i Lund kommune i Rogaland fylke
Departementet har opprettholdt NVEs avslag på planendringssøknad for søknaden om konsesjon til Bringedal kraftverk. Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på rundt 6,7 GWh. Departementet mener at fordelene i form av økt kraftproduksjon og lokal verdiskaping vil være mindre enn ulempene for landskap, friluftsliv og andre interesser.
 
OK kraftverk i Orkdal og Meldal kommuner i Sør-Trøndelag
Departementet har opprettholdt NVEs avslag på søknaden fra OK-Kraft AS om tillatelse til etablering av et nytt kraftverk i Svorka, som er et sidevassdrag til Orkla. Begrunnelsen er at Svorka er vernet mot kraftutbygging og at prosjektet vil redusere verneverdiene, spesielt i tilknytning til områdene rundt Stavelifossen. Prosjektet ville kunne gitt en produksjon på i størrelsesorden 5 GWh.
 

Til toppen