Vedtak i fire småkraftsaker

Olje- og energidepartementet har i dag avgjort fire klagesaker for små vannkraftverk. Det er gitt konsesjoner til to av prosjektene. Konsesjonene kan bidra med om lag 12,5 gigawattimer (GWh) i årlig fornybar energiproduksjon, som tilsvarer årsforbruket til rundt 625 husstander.

Eikeelva kraftverk i Kvinnherad kommune i Hordaland

Departementet har opprettholdt Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) konsesjon til Eikeelva kraftverk. Kraftverket vil bidra med en årlig produksjon på rundt 6,3 GWh. Departementet mener at en utbygging av Eikeelva kraftverk, på nærmere fastsatte vilkår, vil ha akseptable konsekvenser for landskap, friluftsliv, drikkevannsinteresser med mer.

Gravdal kraftverk i Førde kommune i Sogn og Fjordane

Departementet har på bakgrunn av blant annet nye kartlegginger av mulig hekkeområde for hubro funnet grunnlag for å omgjøre NVEs avslag til konsesjon. Kraftverket vil bidra med en årlig produksjon på om lag 6,2 GWh. Departementet mener at en utbygging med nærmere fastsatte vilkår vil ha akseptable ulemper for biologisk mangfold, landskap og andre interesser.

Brandefjellet kraftverk i Vanylven kommune i Møre og Romsdal

Departementet har opprettholdt NVEs vedtak om avslag til Brandefjellet kraftverk. Tiltaket ville bidratt med en årlig produksjon på om lag 13,6 GWh. NVE har behandlet søknaden i en pakke med fem andre søknader i Vanylven og Vågsøy kommuner. De fem andre søknadene har fått konsesjon, er ikke påklaget, og vil samlet kunne gi en årlig produksjon på 34 GWh. Brandefjellet kraftverk er ifølge NVE det mest konfliktfylte av de seks omsøkte tiltakene. Departementet deler NVEs vurdering av at tiltakets ulemper for to godt synlige fosser i et fjordlandskap, en bekkekløft av regional verdi og to fossesprøytsoner av lokal verdi overgår tiltakets fordeler.

Bråtåelva kraftverk i Søndre Land kommune i Oppland

Departementet har opprettholdt NVEs vedtak om avslag til planendringssøknaden til Bråtåelva kraftverk. Departementet støtter NVEs vurdering og mener at avslaget må opprettholdes på grunn av store biologiske verdier i området. Blant annet blir en bekkekløft av nasjonal verdi og flere trua rødlistede arter berørt av tiltaket.

Til toppen