Vedtak i to småkraftsaker

Olje- og energidepartementet har i dag fattet vedtak for to søknader om små vannkraftverk i Nordland og Sogn og Fjordane.

Lille Grottåga kraftverk i Beiarn kommune i Nordland
Departementet har omgjort NVEs konsesjon til Lille Grottåga kraftverk til avslag. Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på om lag 8,0 gigawattimer (GWh). Departementet mener at Lille Grottåga kraftverk vil gi for store negative konsekvenser for landskap, naturmangfold og friluftsliv knyttet til grottesystemet i vassdraget og øvrige interesser, sett opp mot bidraget til ny fornybar energi og andre fordeler ved en utbygging.

Åselva kraftverk i Gaular kommune i Sogn og Fjordane
Departementet har opprettholdt NVEs avslag for Åselva kraftverk. Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på 4,8 GWh. Departementet mener at Åselva kraftverk vil være i konflikt med føringene for nasjonale laksevassdrag.

Til toppen