Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vedtak om nytt dobbeltspor mellom Sørli og Brumunddal

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt nytt dobbeltspor for Dovrebanen for strekningene som gjelder kommunene Ringsaker og Stange. – Nytt dobbeltspor er viktig for den fremtidige utviklingen av lokalsamfunnet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Nåværende jernbanetrasé i kommunene Stange, Ringsaker og Hamar går gjennom ulike landbruksområder, friluftsområder, kulturlandskap, mindre tettsteder og byområder. Ifølge plan- og bygningsloven kan man ikke bruke samme bestemmelser og retningslinjer til de ulike situasjonene. Etterbruken vil også variere sterkt.

– I denne saken ser alle ut til å være enige i at eksisterende jernbanetrasé bør tilbakeføres til jordbruks- og naturvernformål, der det er mulig. Vi må likevel endre ordlyden slik at bestemmelsen oppfyller plan- og bygningslovens krav, påpeker Sanner.

Godkjenner ikke ordlyden

Ordlyden Ringsaker og Stange har vedtatt for planbestemmelse og tilhørende retningslinjer knyttet til etterbruk av eksisterende jernbanetrasé blir derfor ikke godkjent. Departementet er imidlertid enige med kommunene i ønsket om å gjøre etterbruken knyttet til landbruksinteressene og kompenserende tiltak mer forpliktende.

– Jeg forstår at kommunene ønsker å planlegge etterbruken av den eksisterende jernbanetraseen som ikke lenger skal brukes når nytt dobbeltspor er ferdig. Men om vi kobler ting som ikke er del av jernbaneutbyggingen for tett sammen med denne gjennom rekkefølgekrav, kan det forsinke utbyggingen av dobbeltsporet, sier Sanner

Plan- og bygningslovens sier at bestemmelser og retningslinjer kun kan omfatte det området som inngår i kommunedelplanen. I tillegg kan man gi bestemmelser om krav og forutsetninger som må være oppfylt før et tiltak kan gjennomføres. I så fall må det være i klar sammenheng med tiltaket som skal gjennomføres.

Må samarbeide om å avgrense planområdet

I denne saken inngår kun deler av eksisterende jernbanetrasé i planområdet for nytt dobbeltspor. Sammen med berørte kommuner og fagmyndigheter må Bane NOR ta stilling til hvilke deler av traseen som egner seg til å inngå i de nødvendige kompensasjonstiltakene for inngrep i naturvernområder og dyrka mark.

For de øvrige delene av eksisterende jernbanetrasé kan ikke Bane NOR pålegges noen reguleringsplikt eller opparbeidelsesplikt som del av dobbeltsporutbyggingen.

Etterbruk til gang- og sykkelveg, friområder og ulike utbyggingsformål som ikke har direkte sammenheng med jernbanetiltaket, skal ikke finansieres via utbyggingsprosjektet. Dette må løses via egne planprosesser som involverer de aktuelle sektorene ansvarlig for de ulike tiltakene.

Kommunedelplan dobbeltspor Sørli - Brumunddal (Intercity Dovrebanen)  Innsigelser til planvedtak i Ringsaker kommune og Stange kommune (pdf)

Til toppen