Nye retningslinjer for forvaltningens arbeid med EØS- og Schengen-saker

Utenriksdepartement har fastsatt nye midlertidige retningslinjer for forvaltningens arbeid med EØS- og Schengen-saker.

Formålet med retningslinjene er å bidra til at regjeringen når sine målsettinger for EU/EØS-arbeidet.

Retningslinjene gjelder fra 1. september 2014, og vil på sikt bli innarbeidet i Utredningsinstruksen.

For å bidra til en enhetlig praktisering av retningslinjene er det også utarbeidet en veileder.

Norge skal engasjere seg tidlig og med tydelige posisjoner når EU utvikler politikk og regelverk på områder som er viktige for Norge.

Dette krever at forvaltningen arbeider strategisk, helhetlig og effektivt med EØS- og Schengen-sakene.

Våre avtaleforpliktelser må gjennomføres på en god og effektiv måte.

Dette arbeidet skal være i tråd med grunnprinsippene i vårt avtaleverk og til beste for norsk næringsliv og andre berørte som er tjent med et felles regelverk og mest mulig like konkurransevilkår. 

Til toppen