Vekst i hele landet

Innlegg til media

Norge er et mangfoldig og langstrakt land. Dette gir oss store muligheter, men også noen utfordringer. Vi ønsker at folk skal bo og leve i hele landet, men da må vi også sikre at det er arbeidsplasser, næringsutvikling og gode lokalmiljøer i hele landet.

Jeg tror at samfunnet utvikles best nedenfra. Vi mener at mangfold er bra, at lokalsamfunn selv vet best hva som gjør dem attraktive eller hvilke utfordringer de har nettopp der. Derfor følger vi også dette i regionalpolitikken og i statsbudsjettet for 2014.

Vi satser på samferdsel, både for å bedre innbyggernes hverdag, men også for å sikre at varer og tjenester kommer raskt frem. Vi må bygge ned hindrene for bedrifter i distriktene, så varene kommer raskt til norske og internasjonale markeder. Derfor omprioriterer vi penger fra regionale utviklingsmidler, som kommer noen få til gode, til bedre fylkesveier som styrker hele næringslivet.

La meg slå fast først som sist; Regjeringen vil føre en offensiv regionalpolitikk. Vi vil styrke vekstkraften og gi grunnlag for gode levekår i hele landet. Det viktigste virkemiddelet for å få til dette er gode og forutsigbare rammebetingelser for næringslivet og satsing på innovasjon og entreprenørskap. Vi vil ha mindre detaljstyring og mer regionalt handlingsrom.

Lokalsamfunn skal ha større frihet til å utvikle seg. Staten kan ikke vedta lokal utvikling og tro at det skjer gjennom nasjonale programmer. Regjeringen har derfor for 2014 fjernet flere av øremerkingene innenfor regionalpolitikken. Vi har tillitt til at fylkene tar kloke beslutninger om egen utvikling og er sitt ansvar bevisst.

I 2014 prioriterer vi 1 200 millioner kroner til regional utvikling. Vi spisser bruken av disse midlene og prioriterer de tiltakene vi vet virker og skaper regional vekst: tiltak rettet mot bedrifter, innovasjon og entreprenørskap. Vi legger vekt på kompetansebygging og en bedre infrastruktur. I dette arbeidet har fylkeskommunene en svært viktig rolle å vurdere de regionale behovene for ulike virkemidler og satsinger.

Byene er viktige vekstsentra, og god utvikling for byene er viktig når målet er vekst i hele landet. Vi fornyer regionalpolitikken også på dette området. Vi styrker utviklingsprogrammet for små og mellomstore byer til å omfatte også de store byene. Programmet skal se på samspillet mellom byer og omland og gi oss bedre kunnskap om hvordan veksten i regionale sentra kan bidra til vekst også i bo- og arbeidsmarkedsregionene rundt.

Ingen vet hvem som har ideene som skaper morgendagens arbeidsplasser, men vi vet at vi har et mangfoldig land med ulike fortrinn og muligheter. Derfor må vi sikre at vi har gode vilkår for vekst og verdiskapning i hele landet.  Vi må overlate mer ansvar for lokal utvikling til nettopp de som kjenner de lokale forholdene. Da skaper vi både arbeidsplasser og gode steder å bo. På den måten kan vi sikre både vekst og velferd, også i årene som kommer.

Sendt til mediene 27. desember 2013

Til toppen