Vekst, sysselsetting og arbeidsledighet i EU

Rapport fra arbeids- og sosialråd Jacob Hansen, EU-delegasjonen

Arbeidsledigheten i EU har samlet sett fortsatt å stige så langt i 2012, men det er betydelige forskjeller i arbeidsledighet mellom medlemslandene. Det har gjennom året vært et økende fokus på tiltak for vekst og sysselsetting i EU. Arbeids- og sosialråd Jacob Hanssen rapporterer.

Foto: Lightfoot / Morguefile

Arbeidsledigheten i EU har samlet sett fortsatt å stige så langt i 2012, men det er betydelige forskjeller i arbeidsledighet mellom medlemslandene. Det har gjennom året vært et økende fokus på tiltak for vekst og sysselsetting i EU. Arbeids- og sosialråd Jacob Hanssen rapporterer.

Arbeidsledigheten i EU har økt jevnt gjennom 2012 og utgjorde i august 10,5 prosent for EU totalt og 11,4 prosent i eurosonen. Arbeidsledigheten er på en stigende trend i 17 av medlemslandene.

Etter noe utflating i arbeidsledigheten i EU i 2009 og 2010, tiltok veksten i ledigheten våren 2011, og den har fortsatt å øke jevnt gjennom 2012.

Gapet mellom EU-land med høy og lav ledighet øker, og utgjør på det meste 20,6 prosentpoeng. Østerrike har den laveste ledigheten, med 4,5 prosent, mens Spania har flest ledige, med 25,1 prosent av befolkningen.

Ungdom rammes hardest av det svake arbeidsmarkedet, og ungdomsledigheten i EU økte til 22,8 prosent i august 2012, det høyeste nivået som hittil er registrert.

De som går ledige i mer enn ett år regnes som langtidsledige, og denne gruppen fortsatte å øke inn i 2012, og utgjorde 10,7 millioner i første kvartal 2012. I gjennomsnitt blir 40 prosent av de arbeidsledige langtidsledige.

Økende fokus på tiltak for vekst og sysselsetting
Gjennom 2012 har det vært et økende fokus i EU på tiltak for vekst og sysselsetting. Mange av tiltakene angår reguleringer i arbeidsmarkedene og i pensjonssystemene, og vekker mye motstand. Samtidig blir vekstprognosene for EU samlet og eurosonen stadig nedjustert, og det er det få tegn som tyder på at situasjonen i arbeidsmarkedet i EU vil bedre seg i nærmeste framtid.

Forslag under behandling
Europakommisjonen fremmet i mars 2012 forslag til et direktiv for å sikre at utsendte arbeidstakere får de arbeidsbetingelser de har krav på. Forslagets intensjon er godt mottatt, men der er betydelig uenighet om forslagene. Endelig behandling i Europaparlamentet er ventet mai 2013.

Forhandlingene mellom partene i arbeidslivet om endringer i arbeidstidsdirektivet startet desember 2011 med frist til september 2012, men Europakommisjonen har utsatt fristen til utgangen av 2012.

Direktivforslaget om elektromagnetisk felt, som har vært utsatt en rekke ganger, er høsten 2012 til behandling i Europaparlamentet, og behandling i plenum ventes i første kvartal 2013.

Europakommisjonen offentliggjorde februar 2012 hvitboka om pensjoner som inneholder forslag til tiltak for å sikre bærekraftige pensjonssystemer i Europa. Også dette forslaget er til behandling i Europaparlamentet.

Les hele rapporten fra arbeids- og sosialråd Jacob Hansen her.

Til toppen