Vestfold og Telemark

Vel 5,7 millioner kroner til kompetanseprosjekt i Øvre Telemark

Store deler av næringslivet i distriktene oppgir at de har utfordringer med å rekruttere arbeidskraft med rett kompetanse. Nå får prosjekter åtte distriktskommuner i Øvre Telemarksregionen (Vinje, Tokke, Fyresdal, Nissedal, Seljord, Kviteseid, Tinn og Hjartdal) og 19 andre distriktsområder fra Finnmark i nord til Agder i sør, midler til å sikre relevante kompetansetilbud til virksomhetene i området.

Gjennom ordningen Kompetansepiloter skal det kartlegges hvilke behov for kompetanseutviklende tiltak små virksomheter i distriktene har, og å koble disse til relevante etter- og videreutdanningstilbud. 

Prosjektet i Øvre Telemark som omfatter Øst og Vest Telemark skal legge vekt på grønn omstilling. Næringen i området er preget av hytteturisme, kraft, jordbruk og skogbruk og det er behov for tilrettelegging av fleksible utdanninger. Det er mangel på arbeidskraft i bygg og helse.  Piloten skal gjennomføres i samarbeid med kompetansemiljøer og andre sentrale aktører som NAV og NHO. Det er en ambisjon at piloten skal videreutvikles til en permanent ordning som bidrar til økt verdiskaping i regionen.

– Mangel på arbeidskraft med rett kompetanse er en utfordring som jeg møter på alle mine reiser rundt om i Distrikts-Norge. For å utløse vekstpotensialet i distriktsnæringslivet er det behov for oppdatert kompetanse. Dette må vi finne løsninger på hvis vi skal sikre vekst og bosetting i hele landet. Med kompetansepilotene i Øvre Telemark ønsker vi bidra til at små bedrifter og kommunene og offentlige virksomheter i regionen har tilgang på kompetent arbeidskraft slik at de er rustet for framtiden, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland. 

Små virksomheter i distriktene sliter med å finne fram til relevante utdannings- og kompetansetilbud. Mange har også lange avstander til utdanningsinstitusjonene. Hva slags kompetanse hver enkelt bedrift trenger, varierer mellom regioner og næringer. Dette kan være alt fra spisskompetanse i sjømatnæringen, til mer generell videreutdanning innenfor områder som digitalisering eller språk. Dette er bakgrunnen for ordningen Kompetansepiloter, og målgruppen for pilotprosjektene er offentlige og private virksomheter med særlig vekt på små bedrifter.

– Dette arbeidet vil gi oss ny kunnskap om hvilke konkrete kompetansebehov bedriftene rundt om i Distrikts-Norge har, og hvordan fylkeskommunene og kompetanse/ utdanningsinstitusjonene kan bidra til å løse disse utfordringene. Jeg ser frem til å følge med på erfaringene og resultatene fra pilotene, sier Helleland.

Kompetanse Norge forvalter ordningen på vegne av Kommunal- moderniseringsdepartementet, og skal bidra med tett faglig oppfølging. Ordningen går over tre år og har et samlet budsjett på 44 millioner kroner i tillegg til regional medfinansiering på over 22 millioner kroner. 

Mer informasjon om de enkelte prosjektene finnes på nettsiden til Kompetanse Norge

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00