Velferd for hest og hund i konkurranser

Regelverket som gjelder stevneveterinærordningen og bruk av dyr i konkurranser er oppdatert. I tillegg vil det nye regelverket omfatte både hest og hund. Både trening til og bruk av dyr i konkurranser omfattes. Offentlig stevneveternærtjeneste opprettholdes for trav- og galoppsporten.

– Den nye forskriften ivaretar ulikhetene mellom de forskjellige aktivitetene og organisajonene, som ble etterlyst ved høringen. Hensynet til dyrevelferden vil samtidig bli ivaretatt på en god måte, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Med dyrevelferdsloven fra 2009 ble ansvaret for dyrevelferden i forbindelse med trening og konkurranser formelt plassert hos den som trener dyr og den som bruker dyr til konkurranser, samt arrangør for slike aktiviteter. Den nye forskriften er resultat av et arbeid som har gått over flere år.

Forenkler og fornyer regelverket for hest

Når det gjelder hest, skal den nye forskriften samle, forenkle og utfylle gjeldende regelverk. I tillegg kommer nye regler om bruk av utstyr på konkurransedyr, om dyrenes tilstand og om identifisering av dyrene. Arrangørenes plikt til å ha reglement utvides fra å gjelde bare doping, til å omfatte alle forhold av betydning for dyrevelferden.

Saken fortsetter under bildet.

Hode av hest.
Det nye regelverket omfatter både hest og hund. Både trening til og bruk av dyr i konkurranser omfattes. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Regelverket gjøres gjeldende for hund

Det er en prinsipiell endring at tilsvarende krav også stilles for trening til og bruk av hund i konkurranser. Det er imidlertid gjort justeringer i forskriftsteksten etter høringen, slik at reglene nå er bedre tilpasset aktuelle konkurranseformer. De fleste forskriftskravene som er nye for hundemiljøene, vil i vesentlig grad bli oppfylt gjennom sportens eksisterende reglementer med eventuelle tilpasninger.

Ansvar for arrangører

Forskriften innebærer at arrangør eller arrangørorganisasjon får ansvar for å utnevne en eller flere kompetente dyrevelferdskontrollører ved alle konkurranser. Ved høyintensive konkurranser skal det i tillegg også utnevnes en stevneveterinær. Kravet om stevneveterinær er foreslått å gjelde ved høyintensive konkurranser enten det dreier seg om hest eller hund. Kravet om stevneveterinær vil stemme godt overens med dagens ordning med sjefsveterinær for høyintensive hundeløp, og tilstedeværelse av offentlig stevneveterinær ved trav og galoppløp.

Krav om reglement om dopingkontroll

Doping av konkurransedyr er forbudt av hensyn til dyrevelferden. Arrangøren eller arrangørorganisasjonen plikter å utarbeide et reglement som blant annet skal inneholde nødvendige bestemmelser om dopingkontroll. I likhet med dagens dopingforskrift, gjelder de nye bestemmelsene om doping både behandling og deltakelse. Dette innebærer at dyreholdere ikke må be veterinærer eller andre behandlere om ulovlig behandling, og de må la være å trene og delta i konkurranser med dyr som har fått behandling. Etter dyrehelsepersonelloven skal dyrehelsepersonell gi opplysninger til dyreeier om behandlingsalternativer, mulig risiko og bivirkninger. Dette inkluderer informasjon om hvilken betydning behandlingen kan ha med tanke på dopingregelverket. Dette tilsvarer plikten til å informere om tilbakeholdelsestid for slakt og utmeldelse av hest fra matkjeden etter visse behandlinger. Veterinæren kan behandle dyrene selv om de er meldt til konkurranse innenfor karenstiden, dersom det informeres om karenstiden. Veterinæren kan da ikke klandres hvis karenstiden ikke blir overholdt.

Forskriften trer i kraft 01.07.2021

Siden arbeidet med forskriften har pågått over lang tid, er det gitt en lang periode før den trer i kraft 01.07.2021.