Historisk arkiv

Velg skog

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Skognæringen går nå sammen om et nasjonalt prosjekt for å møte rekrutterings- og kompetanseutfordringer i skogbruket. Skogbruket trenger yngre krefter, og må vise seg som en attraktiv næring i en verden der mange konkurrerer om ungdommen.

Skognæringens rekrutterings- og kompetanseprosjekt
Skognæringen går nå sammen om et nasjonalt prosjekt for å møte rekrutterings- og kompetanseutfordringer i skogbruket. Skogbruket trenger yngre krefter, og må vise seg som en attraktiv næring i en verden der mange konkurrerer om ungdommen.

Nå samles ressursene i en felles innsats for å sikre samfunnet tilstrekkelig tilgang på nødvendig kompetanse for en samfunnsmessig riktig forvaltning av skogressursene.

– Uten ungdom stopper skogbruket, sier en engasjert landbruks- og matminister Lars Peder Brekk. – Det er viktig å synliggjøre de mangfoldige mulighetene som ligger i skogbruket som framtidig næringsvei og arbeidsplass. – Vi trenger både forvaltere, maskinkjørere og kompetente skogeiere framover.

Både næring og myndigheter ønsker å bidra i dette viktige prosjektet for skognæringas framtid. Prosjektet vil være en "paraplyorganisasjon" for å samordne denne innsatsen.

Prosjektansvarlige organisasjoner er Skoglauget, NHO Mat og Bio /Skogbrukets Landsforening og Landbruks- og matdepartementet. Prosjektleder Benthe Løvenskiold Kveseth startet 1. august og er formelt ansatt i NHO Mat og Bio.

Prosjektet skal samordne de tiltak som allerede er i gang, for en best mulig utnyttelse av de totale ressursene. Det finnes i dag regionale prosjekter i Hedmark, Buskerud og Trøndelag som alle arbeider mot samme mål.

Prosjektet VELG SKOG vil fokusere både på å rekruttere flere til næringen, og på å sørge for at innholdet i studiene er tilpasset dagens behov i næringen. Det har i utgangspunktet en varighet på tre år, og vil rette seg inn mot primærskogbruket.

– Næringen har behov for kompetanse i alt fra økologi og teknologi til næringsutvikling og økonomi. Skogbruk burde være et naturlig førstevalg for langt flere, sier Brekk.

– Jeg tror det er viktig med prosjekter som dette, som kan jobbe målretta mot konkrete problemstillinger som: Hvilket behov for arbeidskraft har næringa? Hvor mange studenter er det behov for på de ulike nivåene? Hva skal til for å markedsføre skogbrukets muligheter for ungdom?

– Ikke minst tror jeg prosjektet peker på et viktig punkt når det vil utvikle bransjen til en god arena for livslang læring. Dette vil styrke næringens omdømme som attraktiv arbeidsplass.

Prosjektleder for Velg skog, Benthe Løvenskiold Kveseth og Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Prosjektleder for VELG SKOG, Benthe Løvenskiold Kveseth og Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk. (Foto: Landbruks- og matdepartementet)

Til toppen