Vellykket videreutdanning og lederutdanning under pandemien

Barnehagelærere og styrere som har tatt videreutdanning og lederutdanning under pandemien er godt fornøyd med studiet de gjennomførte dette året. Det viser en ny rapport FAFO har levert på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

– Jeg er imponert over slike resultater i såpass krevende tider. Samtidig viser dette hva som bor i sektoren, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Melby legger til at resultatene må bety at universitets- og høyskolesektoren har håndtert dette veldig bra. 

De statlige videreutdanningstilbudene for barnehagelærere og styrere ser ut til å treffe kompetansebehovene godt. Deltakerne er gjennomgående fornøyde med tilbudet.

FAFO-rapporten presenterer resultater fra deltakerundersøkelsen for barnehagelærere på videreutdanning og styrere på lederutdanning i studieåret 2019/2020. Det er det tredje året undersøkelsen gjennomføres.

Forskningsstiftelsen skriver i rapporten at hovedbildet i årets undersøkelse er det samme som i de tidligere undersøkelsene: De fleste som tar videreutdanning og lederutdanning, er godt eller svært godt fornøyde med studiet.

– Det er et gledelig resultat. Samtidig skal vi nå lese rapporten nøye med tanke på eventuelle forbedringer, sier Melby.

Videreutdanningstilbudene er en del av kompetansetiltakene som inngår i kompetansestrategien for barnehager: Kompetanse for fremtidens barnehager. Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018–2022.

– Kompetansen til de ansatte i barnehagen er avgjørende for kvaliteten i tilbudet. Derfor satser vi bredt både på kollektive kompetansetiltak på arbeidsplassen og med videreutdanningstilbud. At flere tar videreutdanning og lederutdanning vil bidra til et bedre tilbud for barna som går i barnehagen, sier Melby.

Melby legger til at gjennom videreutdanningstilbudene får barnehagelærerne og styrerne styrket sin kompetanse, og at dette er viktig for å videreutvikle kvaliteten i barnehagetilbudet.

God gjennomføring

Årets undersøkelse ble gjennomført under koronapandemien, mens studiesteder og barnehager var stengt. FAFO la derfor inn noen spørsmål om dette påvirket studietilbudet, og gjennomføringen. Det ser i liten grad ut til at koronapandemien og stenging av studiestedene har påvirket deltakernes vurderinger av studiet. 

Den digitale undervisningen har fungert bra, også for studiestedene som først og fremst baserer seg på fysiske samlinger. Det kan hende at undervisningsstedene har lagt mer vekt på dette i år, men det kan også hende at koronapandemien har bidratt til at det ble gitt mer skriftlige tilbakemeldinger dette studieåret, heter det.

Mer om resultatene

Det store flertallet av de som begynner på videreutdanning for barnehagelærere og lederutdanning for styrere, fullfører studiet. Flere hundre deltar hvert år i slik utdanning fordelt over hele landet. Over tusen deltok i 2020.

  • 92 prosent av deltakerne svarer at kvaliteten på videreutdanningsstudiet er god eller svært god. 97 prosent svarer det samme for styrerutdanningen.
  • De fleste svarer at det er passe mengde av teori, refleksjon over egen praksis og metode. 20 prosent oppgir at det har vært for lite konkrete opplegg for hvordan faget kan brukes i arbeid med barna i barnehagen. Det kan dermed se ut til å være et forbedringspunkt å få til en sterkere kobling mellom teori og praksis i studiene.
  • Koronapandemien har så langt ikke hatt stor betydning for deltakernes vurdering av undervisning og læringsutbytte. Svarene skiller seg ikke vesentlig fra tidligere års deltakerundersøkelser. De aller fleste er fornøyde med den nettundervisningen de har fått.
  • Når det gjelder læringsutbytte, er det store flertallet (87 prosent) helt eller litt enige i at videreutdanning har gitt dem nye måter å arbeidet med barna på, og like mange (86 prosent) er helt eller delvis enige i at de har forbedret hvordan de tilrettelegger for barnas opplevelser, utvikling og læring.
  • De aller fleste er enige i at de drar nytte av studiet i egen jobbhverdag, og at studiet vil bidra til å endre måten de jobber på.
  • Videreutdanningen vil også endre måten de samarbeider med andre i barnehagen på, og de blir i stor grad oppfordret til å dele det de har lært fra ledelsen. Det er imidlertid utfordringer i å legge til rette for kunnskapsdeling og å få til kollektiv kompetanse­utvikling, noe som kan skyldes tidspress og hektiske arbeidshverdager.

Spørreundersøkelsen er representativ, og har god validitet. Svarprosenten er på 53 prosent.