Verdas største kartlegging av jord

Dette innhaldet er meir enn 5 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Opp til 250 jordprøvar frå heile landet skal samlast inn og analyserast av forskarar frå NIBIO ved hjelp av CT-skanning, som vanlegvis er brukt til å diagnostisere sjukdom hos menneske. Målet er å få kunnskap om vasstransport i jorda for å utvikle ein betre jordbrukspraksis.

Jorda si evne til å halde på og transportere vatn er viktig for økosystema på jordkloden og difor også for livskvaliteten vår. Verdas matvaretryggleik er såleis avhengig av dei hydrologiske eigenskapane i jorda fordi planter som vert brukt til mat og fiberproduksjon, treng spesifikke vassforhold for å vekse optimalt. Alle andre organismar i jorda, frå bakteriar til meitemark, har også sine krav til vasshushaldet. Vassforholda har dessutan innverknad på omsetjing og transport av karbon, nitrogen og andre substansar som finst i eller oppå jorda, på faren for flaum, erosjon, avrenning av næringsemne og anna forureining i tillegg til utslepp av klimagassar. 

No skal ei internasjonal forskargruppe med deltakarar frå Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og NMBU i Ås, SLU i Sverige og Rutgers University i USA samle inn slike data gjennom omfattande jordanalysar der blant anna CT-skanning skal nyttast for å talfeste jordstrukturen i eit stort utval av  jordprøvar. Dette er ein del av FRIPRO-prosjektet Soil Space, finansiert gjennom Forskingsrådet.