Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Verdens klima er i endring

Tale holdt av klima- og miljøminister Tine Sundtoft på konferanse om klimatilpasning. Oslo 22.09.2015 (sjekkes mot framføring)

Kjære dere

Verdens klima er i endring. 

Ekstremværet Petra som slo inn over Østlandet før helga, er en påminnelse om hva vi kan ha i vente. 

En av morgennyhetene på NRK radio tidligere denne måneden var at Norge må være forberedt på mer stormflo og stigende havnivå. Havet utenfor Sør- og Vestlandet kan stige opp til 80 centimeter innen slutten av århundret.  

På et klimamøte i Paris noen dager tidligere møtte jeg en kollega fra Marshalløyene, en av øystatene i Stillehavet. For ham er virkeligheten at deler av landet hans en gang i framtiden kan forsvinne i havet. 

Forskere i FNs klimapanel sier at en gjennomsnittlig to graders temperaturøkning er grensen for hva naturen kan tåle før klimaendringene blir alvorlige og ukontrollerbare.  

Forskere fra blant annet Klimaservicesenteret skal fortelle oss mer i dag om hva slags klima vi kan vente oss i Norge i tiårene som kommer. De skal presentere rapporten Klima i Norge 2100 for oss her i dag. 

Omfanget av klimaendringene og behovet for klimatilpasning avhenger av at vi lykkes i å kutte utslipp. Utslippskutt er hovedprioriteten i norsk klimapolitikk.  

Klimamøtet i Paris til høsten blir viktig i arbeidet for at verden skal nå togradersmålet. Vi er i gang med denne grønne omstillingen.  

Vi må likevel være realistisk i forhold til hva som kommer av klimaendringer. FNs klimapanel varsler at selv om vi lykkes med utslippsreduserende tiltak, så vil klimaet uansett endre seg i de kommende tiårene.

Været blir varmere, våtere og mer uforutsigbart. Dette fører til sårbarheter i form av blant annet flom, ras, økt fuktighet, havnivåstigning, stormflo, og alvorlige og uønskete endringer i økosystemene våre.  

Det nasjonale målet er at "Samfunnet skal være forberedt på og tilpasset klimaendringer." Vi må ha som mål å arbeide for at både kommunesektoren, staten og private er mest mulig tilpasset, innenfor sine ansvarsområder. Da må vi sørge for å ha relevant og god kunnskap om klimatilpasning, og at kunnskapen brukes godt. 

Alle har et ansvar for å tilpasse seg klimaendringene, både enkeltindivider, næringsliv og myndigheter. 

Klima- og miljødepartementet har ansvaret for å legge til rette Regjeringens helhetlige arbeid med klimatilpasning. Vi har en koordinerende rolle. Miljødirektoratet er den fagetaten som støtter Klima- og miljødepartementet i arbeidet med klimatilpasning. 

Klima- og miljødepartementet har også ansvar for klimatilpasning innenfor egne ansvarsområder som naturmangfold. Vi har dessuten en viktig rolle i å bidra til kunnskapsgrunnlaget om klimaendringene. 

Et endret klima begrenser seg ikke til en sektor. Arbeidet med å tilpasse samfunnet til klimaendringene, krever et tverrsektorielt samarbeid og en koordinert innsats.  

Vi satt derfor i april 2014 ned et ekspertutvalg som skal gå igjennom lovverket knyttet til overvann, slik at det blir tydeligere for kommunene og andre aktører hvem som har ansvar for hva. 

For vi får utfordringer som går på tvers av sektor. På tvers av forvaltningsnivåer. Derfor er det viktig at vi er samlet her i dag. For å koordinere arbeidet og for å dele kunnskap.

Dette hjelper oss til å ta gode beslutninger i arbeidet med klimatilpasning i tiden som kommer.

Av den grunn er jeg også glad for at flere statsråder er tilstede i dag.  Jeg har gleden av å overlate ordet til Tord Lien.

Takk for meg.

Til toppen