Historisk arkiv

Verdighetsgaranti i eldreomsorgen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet sender i dag på høring et forslag om endringer i kommunehelsetjenesteloven om rett til et verdig tjenestetilbud, og forslag om en ny forskrift hjemlet i kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien). Lov- og forskriftsendringene legges frem sammen med KrF og Venstre som en oppfølging av avtalen om konkretisering av Omsorgsplan 2015.

Helse- og omsorgsdepartementet sender mandag på høring et forslag om endringer i kommunehelsetjenesteloven om rett til et verdig tjenestetilbud, og forslag om en ny forskrift hjemlet i kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien). Lov- og forskriftsendringene legges frem sammen med KrF og Venstre som en oppfølging av avtalen om konkretisering av Omsorgsplan 2015.

– Jeg er glad for at vi i dag kan legge frem et samlet forslag som gjør at eldres rettstilstand styrkes og dermed fører til et forsterket tjenestetilbud til denne gruppen, sier Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen.

– Dette forslaget til lov- og forskriftsendring vil gi et bedre og jevnere omsorgstilbud til eldre over hele landet. Det er særlig viktig å fremheve begrepet verdighet i helse- og omsorgstilbudet for eldre, og å tydeliggjøre dette gjennom en styrking av eldres lovefestede rettigheter og kommunens plikter, sier leder i Kristelig Folkeparti, Dagfinn Høybråten

Gjennom Omsorgsplan 2015 er det tatt grep om kvalitets-, kapasitets- og kompetanseutfordringene i omsorgstjenesten. Det har også vært nødvendig å vurdere lovvirkemiddelet for tydeliggjøre begrepet ”nødvendig helsehjelp”. Det foreslås derfor å presisere kommunehelsetjenesteloven slik at det klart fremgår at enhver har rett til et verdig tjenestetilbud når han eller hun har behov for det. Det har en verdi i seg selv å fremheve begrepet verdighet, og tydeliggjøre at dette er et grunnleggende element i en forsvarlig helsetjeneste.

For å sikre at eldre ikke kommer urimelig ut i forhold til den generelle innsatsen i pleie- og omsorgstjenesten foreslår departementet videre en forskrift som nærmere spesifiserer kommunenes plikter innenfor eldreomsorgen (verdighetsgarantien). Forskriften gir en beskrivelse av eldreomsorgens verdigrunnlag, samtidig som den angir tiltak det skal legges til rette for i tjenestetilbudet, slik som for eksempel riktig og forsvarlig boform, lindrende behandling og en verdig død, faglig forsvarlig oppfølging av lege og annet relevant personell, samtaler om eksistensielle spørsmål osv.

Samlet innebærer forslagene en utdyping og klargjøring, som presiserer forståelsen av innholdet i rettigheten for tjenestetilbudet til eldre. Med dette vil eldres rettstilstand styrkes og dermed medføre et forsterket tjenestetilbud til denne brukergruppen.

– Jeg er opptatt av at disse endringene ikke skal bli papirbestemmelser. Vi vet at dette vil koste penger. Derfor følger regjeringen opp de løftene vi allerede har gitt om flere årsverk, flere omsorgsplasser og mer kompetanse i omsorgstjenesten, sier Hanssen. 

– Endringene vi legger frem i dag fører til at kommunenes mulighet til å avslå tjenestetilbud med begrunnelse i ressurssituasjon og tilgang på personell innskrenkes, sier 2. nestleder i Venstre, Ola Elvestuen. Samtidig er det viktig at kommunene samlet styrkes, slik at de er i stans til å løse disse oppgavene.

De økonomiske konsekvensene av forslagene i enkeltkommuner vil være avhengig av hvordan dagens tjenestetilbud er utformet. Det er derfor vanskelig å anslå de samlede kostnader for det offentlige av endringene. Departementet vil utrede konsekvensene nærmere. Kommunene vil bli kompensert for merkostnader som følger av forslagene i lov og forskrift gjennom de frie inntektene.

Les høringsnotat: Endringer i kommunehelsetjenesteloven - et verdig tjenestetilbud. (PDF)

Pressekontakt:
Seniorrådgiver Finn Oluf Nyquist, 22 24 84 14