Historisk arkiv

Vi leverer totalforsvar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Sp-leder Trygve S. Vedum lanserte i VG en Totalberedskapskommisjon. - Han beskriver utfordringer som regjeringen allerede har tatt tak i.

Jeg kan betrygge Senterparti-lederen med at god beredskap står helt på topp over viktige saker for denne regjeringen, som jobber intensivt for å styrke totalforsvaret.
I november 2016 ble et eget program etablert for å videreutvikle totalforsvaret og øke motstandsdyktigheten i samfunnskritiske funksjoner. Programmet skal ferdigstilles innen utgangen av 2020.

Programmet settes på prøve underveis gjennom NATOs øvelser i Norge. Neste års øvelse Trident Juncture blir den største fullskalaøvelsen på norsk jord siden den kalde krigen. Øvelsen vil merkes av befolkningen fra indre Østfold til Nord-Norge, i havner, på flyplasser og i form av tunge jernbane- og veitransporter. Øvelsen vil gi oss en unik sjanse til å øve forsvar og totalforsvar, og vi får god anledning til å avdekke eventuelle feil og mangler. Jeg har derfor allerede oppmuntret alle relevante samfunnssektorer til å gripe denne sjansen og delta i øvelsen.

Også NATO er opptatt av totalberedskapen i medlemslandene. For få uker siden var NATOs Defence Planning Capability Review. I møtene fikk vi tilbakemeldinger på at Norge gjør et solid arbeid, og at vi ligger langt fremme sammenlignet med andre NATO-land. Vår samhandling og samtrening innenfor NATO er sentralt. Å investere tid og ressurser i internasjonalt samarbeid og samhandling er derfor en viktig del av totalforsvaret.

Som ledd i dette arbeidet arbeider vi også systematisk med samfunnssikkerhet, og jeg mottok nylig Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps vurdering av fremtidens sivilforsvar og sivile beskyttelsestiltak.

Samfunnet har endret seg vesentlig siden den kalde krigen. Samfunnskritisk infrastruktur og funksjoner eies og forvaltes i dag av andre aktører enn tidligere. Offentlig-privat samarbeid innenfor rammen av totalforsvaret er helt avgjørende. Vi ønsker å legge til rette for enda bedre samhandling, og prioriterer både mekanismer og fora for samarbeid på alle nivå; lokalt, regionalt og sentralt. Vi må være flinke til å dele informasjon med hverandre på tvers av samfunnssektorer. Brutal ærlighet om hva vi trenger av hverandre og hva vi har til rådighet er helt nødvendig for å kunne møte de nye utfordringene i et endret og sammensatt sikkerhetspolitisk bilde.

Jeg vil ikke avfeie ideen om en totalforsvarskommisjon. Flere har tatt til orde for det; med god grunn. Min vurdering er allikevel at totalforsvarsprogrammet svarer på de utfordringene som må adresseres. Jeg mener tiden kommet for å arbeide med løsningene, fremfor å utrede ytterligere.

Det er her nøkkelen til et godt totalforsvar ligger: gode allierte, nasjonal motstandsdyktighet, velprøvde mekanismer for sivil-militær støtte og samarbeid, og en nasjonal beredskap som settes på prøve gjennom realistiske øvelser. Vi har en totalforsvarstradisjon vi kan være stolte av. Den skal vi bygge videre på.

Til toppen