Vi må skape mer, ikke skatte mer

Perspektivmeldingen trekker frem noen grunnleggende utfordringer vi som samfunn må håndtere. De utfordringene er det umulig å løse med mer skatt, slik SV fortsatt synes å tro. Vi må faktisk skape mer for å trygge velferden.

Den grunnleggende utfordringen fremover er at utgiftene vil øke mer enn inntektene. Det skyldes ikke skattepolitikken, men det faktum at vi blir stadig færre i yrkesaktiv alder per pensjonist. Kaski foreslår i DN at dette kan dekkes inn gjennom økte skatter, men da kan hun umulig ha lest perspektivmeldingen godt nok.

I meldingen står det at dersom finansieringen av velferdssamfunnet skal løses ved økte skatter alene, så snakker vi om en vedvarende årlig skatteøkning. Ikke bare frem til 2030, men hvert eneste tiår fremover. 

Med SVs politikk blir den skatteregningen formidabel. SV sprer om seg med dyre valgløfter om mer til alle, er mot effektiviseringstiltak i offentlig sektor og vil svekke arbeidslinjen ved å gjøre det mindre lønnsomt å jobbe, og mer lønnsomt å motta trygd. Regningen for det hele vil de glatt sende videre til bedrifter og skattebetalere. Sammen med SVs forslag om en sekstimersdag vil det kreve at inntektsskatten for husholdningene må øke fra under 25 % i dag til over 40 % frem mot 2060. Det er en manglende forståelse i SV for at verdier skal skapes før de kan fordeles. Det er også paradoksalt at Sosialistisk Venstreparti argumenter med at vi kan reddes av urealistisk høye fortjenester i aksjemarkedet gjennom pensjonsfondet. SV fortrenger høyst reelle utfordringer og foreslår heller en fest på andres regning.

Høyres løsning er ikke å skatte mer, men å skape mer og inkludere flere. Vi må få flere som i dag står utenfor arbeidslivet inn i jobb og vi må legge til rette for å skape flere arbeidsplasser. Derfor handler våre strategier om å få flere til å fullføre og bestå videregående, om å effektivisere offentlig sektor og om infrastruktur som gir bedriftene muligheter. Da får vi også mer velferd å fordele, og det er tross alt det som er den grunnleggende forutsetningen for å bevare velferdssamfunnet fremover.