Vi skal fortsatt ha full suverenitet over kraftressursene våre

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg hadde dette innlegget på trykk i Nationen 5. august 2019.

I en kommentar i Nationen 30. juli fremsetter kommentator Eva Nordlund en rekke påstander knyttet til EUs "ren energi-pakke", også kalt "vinterpakken" eller "fjerde energipakke". Ren energi-pakken er nylig vedtatt av EU-landene og står sentralt i arbeidet med å nå energi- og klimamålene for 2030. Det er for tidlig å si noe om regjeringens endelige vurderinger av pakken. Men det er behov for å imøtegå en rekke av Nordlunds påstander.

I arbeidet med ren energi-pakken har vi vært opptatt å ivareta norske interesser i EUs forberedelse av pakken. Når vi nå vurderer den endelige pakken, er vi opptatt av å ivareta konstitusjonelle hensyn og fullt ut sikre norske interesser. For å fastslå det grunnleggende: Behandling av konsesjoner for vind- og vannkraftverk og utenlandskabler skal skje i samsvar med de lover som er vedtatt av Stortinget. Hverken EU eller ACER har myndighet til å tvinge fram gjennomføring av nye prosjekter.

Vi har og skal fortsatt ha full råderett over kraftressursene våre. Den pågående debatten om utbygging av vindkraft er ikke utløst av EU, for å si det slik.

Det er for tidlig å si noe om når ren energi-pakken vil bli lagt fram for Stortinget. Men stortingsrepresentantene vil på vanlig måte få anledning til å ta stilling til saken, også i spørsmålet om forholdet til Grunnloven. Da Stortinget vedtok tredje energimarkedspakke i fjor, forelå "lite inngripende" overføring av myndighet. Ren energi-pakken er omfattende i volum, men dette tilsier ikke uten videre en annen vurdering av forholdet til Grunnloven. Innholdet i pakken må først gjennomgås og vurderes, og eventuelle forslag til endringer i lover fremlegges deretter fram for Stortinget til behandling og samtykke.

Nordlund hevder at den norske Reguleringsmyndigheten for energi (RME) er Europakommisjonen og ACERs agent i Norge. Slik er det ikke. Det som i dag er RME har fungert som norsk reguleringsmyndighet for kraftmarkedet siden 1990-tallet i samsvar med lover vedtatt av Stortinget. Da Stortinget behandlet den tredje energimarkedspakken ble RMEs myndighet for øvrig dempet ved at kompetanse til å fastsette bestemte forskrifter ble trukket tilbake til departementet. Uansett er det slik at i relevante energimarkedssaker som involverer Norge og andre EFTA-stater, skal vedtak fattes av EFTAs overvåkningsorgan (ESA), ikke Kommisjonen eller ACER.

Den såkalte infrastrukturforordningen, som Nordlund også trekker fram, er ikke en del av ren energi-pakken, og i dag ikke innlemmet i EØS-avtalen.

De grunnleggende elementene i norsk energipolitikk ligger fast. Vi har og skal fortsatt ha suverenitet over disponeringen av våre unike energiressurser og utformingen av energipolitikken vår.