Romerikes Blad, 23. august 2016

Vi skal sørge for lokal beredskap

Regjeringen har innbyggernes trygghet høyt på agendaen.

Marit Arnstad (Sp) har gått bredt ut og kritisert nærpolitireformen – nå sist i RB. Igjen er påstanden at regjeringen er milevis fra å levere det den har lovet.

Arnstads engasjement for innbyggerens trygghet i lokalsamfunnet er sikkert ekte. Men hun er ikke alene. Også regjeringen har dette høyt på agendaen. Det er derfor vi har innført responstidskrav for politiet. Før regjeringen tiltrådte, visste vi ikke hvor lang tid politiet brukte på å rykke ut. Nå har vi konkrete resultater å forbedre. Det har ikke skjedd en ansvarsendring mellom politi og andre nødetater, slik Arnstad gir inntrykk av. Mer øvelse og samvirke mellom nødetatene er en oppfølging av 22. julikommisjonens rapport og styrker beredskapen.

Arbeidet med lokalisering av tjenestesteder har så vidt startet. Det er stilt krav til polititjenesten og prosessen nettopp for å sikre at innbyggernes trygghet ivaretas, og at lokale interesser får uttale seg. Berørte kommuner får tilbud om representasjon i styringsgruppen, så kommunene sikres deltakelse og innflytelse.

Ifølge Arnstad har politimesteren i Telemark kun invitert én representant fra hvert regionråd til styringsgruppen. Dette er galt. Sør-Øst politidistrikt har sendt brev til alle berørte kommuner og invitert til representasjon og dialogmøte i september. Det anmodes her om at styringsgruppen blir arena for tett og god dialog og meningsutveksling, og at kommunerepresentasjon finner sted gjennom et regionråd. Kommunene var bedt om å gi tilbakemelding på ønsket representasjon innen 17. august. Noen har signalisert at de ønsker flere representanter. Det vil bli imøtekommet.

Arnstads påstand om at «de som blir berørt skal knapt nok få lov til å påvirke framtidig struktur», har ikke rot i virkeligheten. I lokalisering av tjenestesteder vil det være fylkesvise dialogmøter med alle kommuner, skriftlig spørreundersøkelse til alle kommuner, og høringskonferanser. I tillegg inviteres berørte kommuner til skriftlige innspill til politimesterens forslag til ny lokal struktur. Alt for å sikre lokalt forankret politi som sørger for god hverdagsberedskap.