Vi skal være stolte av Kystvakten

Det er ikke mange i Forsvaret som kan vise til et aktivitetsnivå som kan måle seg med Kystvakten.

Kystvakten støtter en rekke offentlige myndigheter i sin fredsoperative virksomhet, og løser disse oppgavene på en meget god måte. Vi har alle grunn til å være stolte av den jobben Kystvakten gjør, både for Forsvaret og for fellesskapet. Det skal jeg som forsvarsminister sørge for at de fortsetter å gjøre i framtiden.

Kystvakten er gjennom sitt daglige virke på sjøen Forsvarets primære kapasitet for å løse fredstidsoperative oppgaver. Ved siden av sine daglige operasjoner langs vår langstrakte kyst og i det værharde Barentshavet - noe som kan være krevende nok - har fartøyene fra Kystvakten også deltatt i internasjonale operasjoner. I tillegg bidrar Kystvakten med personell til EUs flyktningeoperasjon Triton i Middelhavet.

Regjeringen jobber for at Kystvakten skal fortsette å kunne levere på det høye nivået den gjør i dag. Det er allerede gjennomført omfattende vedlikehold og oppgradering av de helikopterbærende fartøyene i Kystvakten. Den aldrende Nordkapp-klassen har imidlertid behov for økt vedlikehold. Regjeringen foreslår å bevilge ressurser til dette, slik at vedlikeholdsbehovet på disse fartøyene ikke medfører redusert seilingsaktivitet. I 2018 planlegges det normal aktivitet i Kystvakten. Allerede i 2016 ble Kystvakten tildelt 40 millioner kroner, slik at isbryterkapasiteten på KV Svalbard kunne opprettholdes.

Kystvakten er en viktig del av Forsvaret i alle konfliktnivåer, fra fred til sikkerhetspolitisk krise og krig. Regjeringen planlegger derfor å legge fram et forslag for Stortinget om en forsert og samlet anskaffelse av tre nye, like helikopterbærende og havgående kystvaktfartøyer til erstatning for Nordkapp-klassen.

De nye fartøyene vil få dobbel besetning, slik at en rotasjonsordning bidrar til et høyere aktivitetsnivå. Dette er en del av langtidsplanen. Kontrakten for de nye fartøyene forbeholdes norsk industri. Som mange er kjent med går vi nå videre med forhandlinger med Vard. I regjeringens budsjettforslag for 2018 har vi foreslått å bruke 294 millioner kroner på denne anskaffelsen.  

Så til det som er mindre bra. Forsinkelsene i leveransene av NH90-helikoptrene gjør at Kystvakten dekker mindre områder og kontrollerer færre fartøy sammenliknet med hva de kunne ha gjort med helikoptre ombord. Det er et omfattende arbeid som pågår for å finne løsninger for NH90-utfordringen, også i Forsvarsdepartementet. Samarbeidet med andre kapasiteter i Forsvaret kompenserer imidlertid et stykke på vei for denne mangelen, og jeg er stolt av hva Kystvakten likevel leverer. Jeg har også klare forventninger til hva Kystvakten får til når NH90 etter hvert kommer på plass. 

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet at samarbeidet Kystvakten har med Kystverket om bruk av fly videreføres i 2018, på samme nivå som i 2017. For å sikre evnen til luftovervåking er Kystverkets overvåkingsfly en viktig støtteressurs. Aktiviteten i 2018 vil være på et normalt nivå, etter en periode med omfattende vedlikehold og oppgradering av fartøyene.

For fiskeriene har Kystvakten stor betydning. Kystvakten bidrar til kontroll gjennom effektiv overvåkning, tilstedeværelse og jevnlige og målrettede inspeksjoner i områder med fangst og fiske. Tiltak mot overfiske i Barentshavet og mot dumping av fisk blir prioritert. I tillegg gir Kystvakten viktige bidrag til redningsberedskap, sjøsikkerhet, oljevernberedskap og andre sivile oppgaver.

Felles for de fleste av Kystvaktens oppdrag er at de bidrar til å trygge miljøet i en sårbar sone. Kystvakten jobber etter mottoet «Alltid til stede – klare med det vi har». Det gir en god beskrivelse av den innsatsen Kystvakten gjør for landet vårt. Denne innsatsen vil ikke bli mindre viktig i tiden framover, det er helt sikkert.

Publisert i Fiskeribladet 4. desember 2017.

Til toppen