Vi styrker Forsvaret

Dette innlegget fra forsvarsminister Ine Eriksen Søreide sto på trykk i VG 27. mai som et svar på innlegg fra Anniken Huitfeldt i samme avis to dager tidligere.

I VG 25. mai spør Anniken Huitfeldt om jeg er forsvars- eller utredningsminister. Hun glemmer at ansvaret for at Forsvaret i dag befinner seg i en svært krevende situasjon hviler på oss alle. Regjeringer av ulik farge og sammensetning de siste 20 - 25 årene har ikke prioritert Forsvaret høyt nok. Kort sagt kan man si at tidligere langtidsplaner er bygd på for stor sikkerhetspolitisk optimisme og for liten økonomisk realisme. Forsvarets operative evne er ikke tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen, og sektoren har ikke ressurser til å drifte og vedlikeholde den strukturen som Stortinget har vedtatt. Dette gjør regjeringen noe med nå.

I opposisjon påpekte jeg mangler og utfordringer, og jeg har ønsket å få et sannferdig og nøyaktig bilde av den reelle situasjonen. Vi har avdekket flere grunnleggende utfordringer i Forsvaret som har utviklet seg over lang tid. Derfor har vi brukt nødvendig tid på å gå inn i alle vurderinger som må gjøres i arbeidet med forsvarssektorens fremtidige utvikling.  Vi ser på Forsvaret helhetlig – ikke bare stykkevis og delt som har vært gjort i tidligere langtidsplaner.

De delene av Forsvaret som kontinuerlig brukes i operasjoner og operativ virksomhet hjemme og ute er i sum svært kvalifisert og leverer godt. Samtidig har vi hele veien vært åpne på at en av de største utfordringene i Forsvaret er et manglende samsvar mellom operative krav, og understøttelse av den operative virksomheten. Aktivitet har i årevis blitt prioritert foran vedlikehold, reservedeler og beredskapsbeholdninger. Vi har derfor et økonomisk etterslep som beløper seg til flere milliarder. Vi må derfor starte der, for så å kunne øke ambisjonen ytterligere. Aldrende materiell og slitasje gir høye reservedels- og vedlikeholdskostnader, noe som utfordrer mulighetene til å produsere operativ evne. Derfor har vi allerede styrket forsvarsgrenene og Etterretningstjenesten ut over det som var forutsatt i langtidsplanen Huitfeldts regjering i sin tid leverte. Overordnet er budsjettet for 2016 reelt økt med historiske 9,4 prosent.

Vi gikk til valg på å styrke Forsvaret. Det har regjeringen levert på. Og vi skal fortsette å levere når vi legger frem ny langtidsplan 17. juni – en langtidsplan som gjennom et betydelig økonomisk løft vil styrke og fornye forsvarsevnen. Og som gir oss et forsvar med en bærekraftig støtte- og basestruktur.