Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Viderefører nasjonalt prioriteringsråd

Helse- og omsorgsminister Bent Høie vil videreføre nasjonalt prioriteringsråd.

- Prioriteringsspørsmålene er svært viktige, men også utfordrende.  Et rådgivende organ vil bidra til at vi får åpen diskusjon om de vanskelige valgene, sier Helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Oppnevningsperioden for dagens Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering går ut 1. juni i år. - Jeg vil vurdere om det er behov for å gjøre noen justeringer i mandat og sammensetning i forbindelse med ny oppnevningsperiode, sier Bent Høie. Han viser til at han i 2016 vil legge frem en Stortingsmelding om prioritering, og at eventuelle prinsipielle endringer i mandat og sammensetning av prioriteringsrådet må sees i sammenheng med den kommende Stortingsmeldingen.

Ekstern evaluering av Nasjonalt prioriteringsråd

Konsulentbyrået Agenda Kaupang AS har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet evaluert Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten. Konsulentbyrået har på bakgrunn av evalueringen, vurdert rådets fremtid, og sett på behov for endringer i rådets mandat, sammensetning, organisering og arbeidsform. Evalueringen er gjennomført i perioden oktober 2014 til februar 2015.

Konsulentbyrået konkluderer med at det er behov for et nasjonalt prioriteringsråd. De anbefaler en videreføring av dagens råd, men går inn for et spissere mandat, med tydelig vekt på prioriteringsoppgaven.

Prioriteringsutvalgets innstilling anbefaler videreføring av prioriteringsrådet

I NOU 2014:12, ”Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten”, anbefaler prioriteringsutvalget også en videreføring av prioriteringsrådet. Prioriteringsutvalgets innstilling og Agenda Kaupangs anbefaling slår fast at det er behov for å vurdere endringer i mandat og å vurdere sammensetning ut i fra rådets rolle og mandat. Det stilles spørsmålstegn ved om kvalitet fortsatt skal inngå i mandatet.

Evalueringen avdekker at det er flere ulike oppfatninger om mandat og sammensetning av et fremtidig rådgivende organ for prioritering.

Fakta om Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten har som formål å bidra til mer helhetlig tilnærming til problemstillinger om kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten. Rådet skal bidra til felles situasjons- og problemforståelse hos aktørene i helse- og omsorgstjenesten slik at de ulike institusjoners tiltak og prosesser blir godt koordinert. Rådet skal medvirke til dialog mellom myndigheter, tjenesteytende virksomheter, brukerorganisasjoner og faglige organisasjoner/fagforeninger. Rådet har en rådgivende funksjon, og er sammensatt av medlemmer fra virksomheter med ansvar for helse- og omsorgstjenesten, fra forvaltningen, fra brukerorganisasjoner og fra universiteter og høgskoler. 

Les Agenda Kaupangs evalueringsrapport

Til toppen